ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Semptomatik iki taraflı ciddi karotis arter ve koroner arter hastalığının tedavisi
Levent Mavioğlu1, Ufuk Mungan1, Çağatay Ertan2, Nevra Gülhan3, Aylin Mavioğlu4, Mehmet Ali Özatik4
1Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Eskişehir, Türkiye
2Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye
3Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Eskişehir, Türkiye
4Özel Akay Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Ankara, Türkiye
5Acıbadem Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10454
Amaç: Bu çalışmada semptomatik iki taraflı ciddi karotis arter ve koroner arter hastalığı olan hastalarda yakın aralıklı karotis endarterektomi ve senkronize kardiyak cerrahinin güvenilirliği ve etkinliği araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya kliniğimizde Eylül 2010 - Ocak 2014 tarihleri arasında yakın aralıklı karotis endarterektomi ve senkronize kardiyak cerrahi yapılan 12 ardışık hasta (7 erkek, 5 kadın; ort. yaş 70.3±5.1 yıl; dağılım 61-78 yıl) dahil edildi. Hastaların tümü nörolojik açıdan semptomatik idi: beş hastada (%41.7) geçici iskemik atak, iki hastada (%16.7) geri dönüşümlü iskemik nörolojik defisit, bir hastada (%8.3) amorozis fugaks, bir hastada (%8.3) sekelli inme ve üç hastada (%25) sekelsiz inme vardı. Ayrıca, tüm hastalarda iki taraflı ciddi karotis arter darlığı saptandı. Karotis endarterektomi için endikasyon belirlenirken darlığın derecesi, plağın morfolojisi veya her ikisi dikkate alındı. Hastaların plak özellikleri ultrasonografik Gray-Weale plak tipi nitelemesine göre açıklandı. Kardiyak cerrahilerin tümünde kardiyopulmoner perfüzyon kullanıldı. Ortalama takip süresi 12.2±9.6 ay (dağılım 0-32 ay) idi.

Bulgular: Bir hasta düşük kardiyak debi ve çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak ameliyat sonrası dördüncü günde kaybedildi. Bir hastada tek taraflı larengeal sinir hasarı gelişti. Ortalama karotis tıkanma zamanı (semptomatik ve asemptomatik tarafta), aortik kros klemp zamanı ve kardiyopulmoner perfüzyon zamanı sırasıyla 16.3±3.5 dakika (dağılım 8-22 dakika) (semptomatik tarafta), 17.0±3.9 dakika (dağılım 7-23 dakika) (asemptomatik tarafta) ve 63±14 dakika (dağılım 38-84 dakika) ve 79±19 dakika (dağılım 50-120 dakika) idi. Yoğun bakımda ortalama kalış süresi 3±0.9 gün, hastanede toplam kalış süresi 13.5±2.7 gün idi. Yakın aralıklı cerrahi için ortalama bekleme süresi 5.2±1.3 gün (dağılım 3-7 gün) idi. Takip süresi boyunca herhangi bir kardiyovasküler olay gözlenmedi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre, semptomatik iki taraflı ciddi karotis arter darlığı ve eşlik eden kardiyak patolojisi olan hastalarda yakın aralıklı karotis endarterektomi ve senkronize kardiyak cerrahi güvenilir ve etkin bir yöntem olabilir.

Keywords : Karotis arter hastalığı; koroner arter baypas greftleme; endarterektomi
Viewed : 8394
Downloaded : 2170