ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında hiatal ve torakal klemplemenin karşılaştırılması
Yücel Özen, Sabit Sarikaya, Murat Bülent Rabuş, Ebuzer Aydın, Mehmet Dedemoğlu, Kaan Kırali
Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10593
Amaç: Bu çalışmada rüptüre abdominal aort anevrizmalarında hiatal ve torakal klemplemenin ameliyat sonrası morbidite ve mortalite üzerindeki etkileri incelendi.

Çalışma planı: Bu retrospektif çalışmaya kliniğimizde Mart 2005 - Haziran 2013 tarihleri arasında rüptüre abdominal aort anevrizmaları için açık tamir uygulanan 47 hasta (35 erkek, 12 kadın) dahil edildi. Torakal ve hiatal klempleme sırasıyla 26 (19 erkek, 7 kadın; ort. yaş 68.5±7.9) ve 21 (16 erkek, 5 kadın; ort. yaş 66.1±7.8) hastaya uygulandı. Ameliyat sonrası komplikasyonlar ve mortalite iki grup arasında tek değişkenli ve çok değişkenli analizlerle değerlendirildi.

Bulgular: Toplam mortalite %36.7 (n=18) idi ve iki grup arasında anlamlı farklılık yoktu. Tek değişkenli analizler ameliyat sonrası solunum komplikasyonları (p=0.59), renal yetmezlik (p=0.98), cell saver kullanımı (p=0.26) ve intestinal iskemi (p=0.08) açısından iki grup arasında anlamlı farklılık göstermedi. Hastanede kalış süresi torakal klempleme grubunda daha uzun idi (p=0.01). Yaş ve klemp zamanı (>30 dakika) hastane mortalitesini anlamlı olarak artırdı.

Sonuç: İnfrarenal klemplemenin uygun olmadığı hastalarda ameliyat sonrası komplikasyonlar karşılaştırıldığında hiatal ve torakal klempleme birbirinden üstün değildi. Klemp süresi mümkün olduğunca kısa tutularak her iki teknik güvenle uygulanabilir.

Keywords : Abdominal aortik anevrizma; aortik anevrizma; aortik rüptür; cerrahi klemp
Viewed : 7966
Downloaded : 1536