ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greft ameliyatı sonrası yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Fatma Demir Korkmaz1, Aliye Okgün Alcan1, Fatma Eti Aslan2, Hatice Çakmakçı3
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9343
Amaç: Bu çalışmada koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatı geçiren hastaların ameliyat öncesi ve sonrası yaşam kaliteleri değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde elektif KABG ameliyatı geçiren, 18 yaş üzeri ve iletişim sorunu bulunmayan toplam 195 hasta (159 erkek, 36 kadın; ort. yaş 56.8±8.5 yıl; dağılım 32-78 yıl) dahil edildi. Yaşam kalitesi ameliyattan önce ve ameliyattan altı hafta ve bir yıl sonra Kısa Form 36 (KF-36) ile ölçüldü.

Bulgular: Hastaların ameliyattan altı hafta ve bir yıl sonraki yaşam kalitesi alt boyut puan ortalamaları ameliyat öncesi değerlere göre anlamlı derecede arttı (p<0.001). Ameliyat öncesine göre en fazla artış ameliyattan bir yıl sonra sosyal fonksiyon, fiziksel rol ve önceki bir yıl süresince sağlıktaki değişiklik puanlarında oldu.

Sonuç: Hastaların yaşam kalitesi ameliyat sonrası dönemde tüm boyutlarda artış gösterdi.

Keywords : Koroner arter baypas; ameliyat öncesi ve sonrası dönem; yaşam kalitesi
Viewed : 11200
Downloaded : 3534