ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik kardiyak cerrahisi sonrası şilotoraks
Okan Yıldız1, Erkut Öztürk2, Hüsnü Fırat Altın1, Pelin Ayyıldız2, Taner Kasar2, Ahmet İrdem2, Yakup Ergül2, Sertaç Haydın1, Alper Güzeltaş2, Mehmet Yeniterzi1
1Departments of Pediatric Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Pediatric Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10912
Amaç: Bu çalışmada şilotoraksın insidansı, tedavi protokolleri ve pediatrik kardiyovasküler cerrahi sonrası erken dönem bulgular üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Çalışma planı: Haziran 2011 - Haziran 2014 tarihleri arasında kliniğimizde kalp ameliyatı geçiren 1123 pediatrik hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Ameliyat sonrası şilotoraks gelişen 35 hasta (19 erkek, 16 kız; ortanca yaş 240 gün; dağılım 5 gün-15 yıl) çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Şilotoraks gelişimi en sık tek ventrikül tamirlerinde saptandı (n=11, %31). Bunu aortik ark tamiri (n=9, %25), Fallot tetralojisi (n=4, %11) atriyoventriküler septal defekt tamirleri (n=4, %11), arteriyel switch ameliyatları (n=3, %8), ventriküler septal defekt tamirleri (n=2, %6) ve diğer ameliyatlar (n=2, %6) izledi. Ortanca şilotoraks drenaj süresi dokuz gün (dağılım 2-44 gün) idi. Beslenme yönetimi yağdan fakir diyet, orta zincirli yağ asitlerinden zengin enteral beslenme ve total parenteral beslenmeyi içerdi. On dört hastaya oktreotid, dört hastaya duktus torasikus ligasyonu ve dört hastaya plörodezis uygulandı. Dokuz hastada sepsis gözlendi ve üç hasta kaybedildi.

Sonuç: Pediatrik kardiyak cerrahi sonrası gelişen şilotoraks nadir olmayan bir komplikasyondur. En sık tek ventrikül tamiri sonrasında gelişir ve ameliyat sonrası klinik seyir ve morbidite üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.

Keywords : Kardiyak cerrahi; çocuklar; şilotoraks
Viewed : 9375
Downloaded : 2125