ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz sırasında ilave pulmoner kan akımının bırakılmasının erken dönem sonuçlara etkisi
Hüsnü Fırat Altın1, Ali Rıza Karacı2, Numan Ali Aydemir2
1Departments of Pediatric Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Pediatric Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10351
Amaç: Bu çalışmada tek ventrikül fizyolojisi nedeniyle bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz yapılan hastalarda ilave pulmoner kan akımının erken dönem sonuçlara etkileri değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2004 - Temmuz 2010 tarihleri arasında bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz yapılan 121 hasta (62 erkek ve 59 kız; ort. yaş 45.2±41.1 ay; medyan yaş 31 ay; dağılım 4-252 ay) retrospektif olarak incelendi. Hastalar, bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz ile birlikte ilave pulmoner kan akımı olan (grup 1) ve olmayan (grup 2) olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar arasında demografik farklılık yoktu.

Bulgular: Mortalite grup 1’de üç hastada (%3.4) görülürken, grup 2’de yoktu (%0) (p=0.55). Ameliyat sonrası ortalama oksijen satürasyonu değeri grup 1’de 87.1±5.8, grup 2’de 83.4±6.1 idi (p=0.01). Yoğun bakımda ortalama yatış süresi grup 1’de 3±5.4 gün (medyan 2.0 gün), grup 2’de 3.3±2.2 gün (medyan 3.0 gün) idi (p=0.02). Hastanede ortalama yatış süresi gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılıkla grup 1’de 9.2±7.3 gün (medyan 7.0 gün), grup 2’de 11.6±7.8 gün (medyan 8.0 gün) idi (p=0.03).

Sonuç: Ameliyat sonrası erken dönemde ilave pulmoner kan akımı olan hastalarda oksijen satürasyon değerleri daha yüksek, yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri daha kısadır. Pulmoner arter basıncının ≤16 mmHg olduğu bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz yapılan hastalarda antegrad pulmoner kan akımının korunması daha iyi bir ameliyat sonrası klinik seyri sağlar.

Keywords : Bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz; palyasyon; pulmoner kan akımı; tek ventrikül fizyolojisi
Viewed : 8105
Downloaded : 1689