ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Perikardiyektomi ile ilgili mortaliteyi öngörmek üzere sağ kalp yetmezliği bulguları ve New York Kalp Birliği fonksiyonel sınıflama parametreleri ile oluşturulan bir risk skorlama sistemi
Ayşen Aksöyek1, Ali Eba Demirbağ2, Seyhan Babaroğlu3, Ali İhsan Parlar4, İlknur Günaydın Bahar1, Zeki Çatav1, Ahmet Sarıtaş1, C. Levent Birincioğlu1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Departments of Gastrointestinal Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, 29 Mayıs State Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Akut Cardiovascular Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10618
Amaç: Bu çalışmada perikardiyektomide erken ve genel mortalite oranlarını öngörmek için sağ kalp yetmezliği bulguları ile beraber New York Kalp Birliği (NYHA) fonksiyonel sınıflandırması kullanılarak kolay ve uygulanabilir bir risk skorlaması sistemi geliştirilmesi amaçlandı.

Çalışma planı: Ocak 1997 - Eylül 2010 tarihleri arasında aynı klinikte izole perikardiyektomi geçiren ardışık 79 hastanın (50 erkek, 29 kadın; ort. yaş 40.0±16.7 yıl; dağılım 14-75 yıl) üçte biri retrospektif olarak değerlendirildi ve kalan hastalar prospektif olarak çalışmaya alındı. Sağ kalp yetmezliği bulguları (dispne, ödem, hepatomegali, assit, plevral efüzyon, hipoalbüminemi ve konjestif karaciğer disfonksiyonunun her biri için 1 puan) ve NYHA fonksiyonel sınıflandırmasının matematiksel değeri toplanarak hastalar kategori 1 (≤6 puan), kategori 2 (7-8 puan) ve kategori 3 (≥9 puan) olarak üç kategoriye ayrıldı. Bağımsız değişkenlerin (cinsiyet, NYHA fonksiyonel sınıflandırması, semptomların bir yıldan uzun sürmesi, etyoloji, dispne, çarpıntı, göğüs ağrısı, hepatomegali, ödem, assit, atriyal fibrilasyon, plevral efüzyon, hepatik ve renal disfonksiyon, perikardiyal efüzyon ve kalsifikasyon, hiponatremi, hipoalbüminemi, ekokardiyografik bulgular ve pozitif inotrop ilaç gereksinimi) erken ve genel mortalite üzerine etkileri tek ve çok değişkenli analizlerle a raştırıldı.

Bulgular: Ortalama izlem süresi 78.4±54.8 ay, erken ve genel mortalite oranları sırasıyla %12.7 ve %18.4 idi. Tek değişkenli analizde kötü fonksiyonel kapasite, semptomların bir yıldan uzun sürmesi, assit, plevral efüzyon, konjestif karaciğer disfonksiyonu, renal disfonksiyon, perikardiyal kalsifikasyon, hiponatremi ve ameliyat sonrası pozitif inotrop ilaç gereksinimi anlamlı risk faktörleri iken; çok değişkenli analizde ileri yaş, kadın cinsiyeti, NYHA sınıfı, assit, konjestif karaciğer disfonksiyonu, hiponatremi ve skorlama sisteminin kendisi anlamlı risk faktörleri idi. Erken mortalite oranları kategori 1, kategori 2 ve kategori 3 için sırasıyla %0.0, %15.0 ve %70.0 (p=0.000); genel mortalite oranları sırasıyla %18.4, %30.0 ve %70.0 idi (p=0.004).

Sonuç: Sağ kalp yetmezliği bulgularının sayısı ve NYHA fonksiyonel kapasitesi arttıkça perikardiyektomide erken ve genel mortalite oranları da artar. Skorlama sistemi perikardiyektomi sonrası riski öngörmede basit ve uygulanabilir bir yöntemdir.

Keywords : Kronik perikardit; konstriktif perikardit; perikardiyektomi; risk belirleme risk faktörleri
Viewed : 9560
Downloaded : 1836