ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Prostaglandin E1, prostaglandin I2 ve papaverinin internal torasik arter grefti üzerine in vitro etkileri
Ganime Mısırlıoğlu1, Serhat Hüseyin1, Volkan Yüksel1, Orkut Güçlü1, Hakan Karadağ2, Suat Canbaz1, Turan Ege1, Hasan Sunar1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10990
Amaç: Bu çalışmada prostaglandin E1, prostaglandin I2 ve papaverinin koroner arter baypas greft ameliyatlarında kullanılan internal torasik arter greftleri üzerine etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Mart 2013 - Eylül 2013 tarihleri arasında kliniğimizde ameliyat edilen 10 hasta (9 erkek, 1 kadın; ort. yaş 53.7 yıl; dağılım 46-68 yıl) çalışmaya alındı. Prostaglandin E1 ve prostaglandin I2’nin 10-9 M-10-2.5 M konsantrasyon aralığında internal torasik arterde doza bağımlı etkileri gözlendi.

Bulgular: Prostaglandin I2’nin internal torasik arter greftindeki gevşeme yanıtı prostaglandin E1’den daha güçlü iken, en güçlü gevşeme yanıtı papaverinin idi.

Sonuç: Aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar ve periferik damar hastalıkları gibi birçok kardiyovasküler hastalığın tedavisinde kullanılan prostaglandin E1 ve prostaglandin I2 internal torasik arter greftlerinde vazokonstriksiyonu önleyebilir. Greft açıklığı artırılarak ameliyat sırası mortalite ve morbiditenin azaltılmasına ilişkin ileri klinik çalışmalar gereklidir.

Keywords : Koroner arter baypas greft ameliyatı; internal torasik arter; organ banyosu; papaverin; prostaglandin E1; prostaglandin I2; safen ven
Viewed : 9242
Downloaded : 2887