ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kompozit greftler ile aort kök replasmanlarında yeni bir proksimal anastomoz tekniği: Etekli-çift kat anastomoz
Kemal Uzun1, Hayrettin Tekümit2, Cenk Tataroğlu3, Hakan Kara4
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Avcılar Hospital, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Özel Giresun Ada Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Giresun, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10972
Amaç: Bu çalışmada etekli Bentall işlemini modifiye ederek yapmış olduğumuz etekli-çift kat proksimal anastomoz tekniğinin anastomoz kaynaklı olası kanamaları önlemede etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya aort anevrizması ve aort kök genişlemesi olup Ocak 2010 - Ocak 2014 tarihleri arasında etekli kompozit greft ile aort kök replasmanı yapılan 13 hasta (11 erkek, 2 kadın, ort. yaş 53.54±16.09 yıl; dağılım 22-75 yıl) alındı. Dokuz hastada aort kapakta yetmezlik, iki hastada miks lezyon, iki hastada da normofonksiyonel biküspid kapak vardı. Tüm hastalarda çift kat dikişli proksimal anastomoz tekniği uygulandı. Koroner ostiyumlar buton tarzında hazırlanıp greftte açılan deliklere anastomoz edildi. Ostiyal anastomozlar greftin distal anastomozu yapılmadan önce antegrad kan kardiyoplejisi infüzyonu ile kontrol edildi.

Bulgular: Mortalite olmadı. Hiçbir hastada kanama nedeniyle tekrar kros klemp yerleştirme gereksinimi olmadı. İki hasta kanama nedeniyle revizyona alındı, ancak bu kanamalar proksimal anastomoz hattı ve koroner buton anastomozları ile ilgili değildi. Bir hasta hafif nörolojik sekelle, 12 hasta tamamen iyileşmiş olarak taburcu edildi.

Sonuç: Etekli-çift kat proksimal anastomoz tekniği bu hattan kanama riskini minimuma indirebilir. Ayrıca, kros klemp kaldırılmadan önce antegrad kan kardiyoplejisi ile ostiyal anastomozları kontrol etmek aort kök replasmanlarında zorlayıcı kanamaları etkili bir şekilde önleyebilir.

Keywords : Aort kök replasmanı; kanama; kompozit greft; etekli Bentall işlemi
Viewed : 8379
Downloaded : 2366