ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyak miksomalar ve cerrahi sonuçları
Burcu Arıcı1, Mehmet Taşar1, Evren Özçınar1, Fatih Ada1, Mustafa Bahadir İnan1, Sadık Eryılmaz1, Rüçhan Akar1, Zeynep Eyileten1, Erdal Şimşek2, Atilla Aral1, Adnan Uysalel1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10625
Amaç: Bu çalışmada miksoma tanısı ile ameliyat edilen hastaların cerrahi sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Çalışmaya kliniğimizde Şubat 1990-Ekim 2012 tarihleri arasında intrakardiyak miksoma tanısı ile ameliyat edilen 47 hasta (22 erkek, 25 kadın; ort. yaş 48.6±15.4 yıl; dağılım 15-68 yıl) dahil edildi. Miksomaların 40’ı sol atriyumdan, yedisi mitral kapak ön anulustan kaynaklanmaktaydı. Hastaların tamamına ekokardiyografi ile tanı konuldu. Tanı 15 hastada kardiyak manyetik rezonans, beş hastada kardiyak bilgisayarlı tomografi ile desteklendi. Hastaların hepsi elektif şartlarda, kardiyopulmoner baypas eşliğinde aortik arteriyel ve bikaval venöz kanülasyon tekniği ile ameliyat edildi.

Bulgular: Tüm hastalarda tümör çevre sağlam dokuyla birlikte rezeke edildi. Defekt 30 hastada primer olarak ve 17 hastada perikardiyal yama ile onarıldı. Ameliyata bağlı mortalite izlenmedi. İki hasta (%4) erken dönemde (ilk 30 gün) kaybedildi. Geç dönem mortalite yoktu. Miksoma tanısı ameliyat sonrası histopatolojik olarak doğrulandı. Ortalama takip süresi 88.2±11.4 ay idi. Kardiyak miksoma tanısı konulan iki hastada (%4) nüks meydana geldi. Bu hastalarda tekrar ameliyat sonrası mortalite ve nüks izlenmedi.

Sonuç: Çalışma bulgularımıza göre, kardiyak miksomaların tanı konulduktan sonra en kısa sürede kaynaklandığı çevre doku ile birlikte rezeke edilmesi düşük morbidite ve mortalite oranları ile sonuçlanmaktadır.

Keywords : Atriyal miksoma; kardiyak cerrahi; kardiyak tümör
Viewed : 8912
Downloaded : 2254