ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Renkli Doppler eşliğinde mini insizyon ile perforan ven ligasyonu halen geçerli bir alternatif mi?
Hamit Serdar Başbuğ1, Macit Bitargil1, Seyhan Babaroğlu2, Yalçın Günerhan1, Hakan Göçer1, Kanat Özışık1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Kafkas University, Kars, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, 29 Mayıs State Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11373
Amaç: Bu çalışmada perforan ven yetmezliğinin klinik önemi vurgulandı ve yetmezlik bulunan alt ekstremite perforan venlerine yönelik tanı ve tedavi deneyimimiz paylaşıldı.

Çalışma planı: Aralık 2012 - Aralık 2014 tarihleri arasında perforan ven yetmezliği nedeniyle renkli Doppler ultrason (RDUS) eşliğinde mini insizyonla perforan ven ligasyonu yapılan 36 hasta (19 erkek, 17 kadın; ort. yaş 40.7±11.3 yıl; dağılım 20-68 yıl) retrospektif olarak incelendi. Valsalva manevrası sırasında en az 350 milisaniye venöz ref lüsü olan veya ayakta ölçülen perforan ven çapı 4 mm’nin üzerinde olan semptomatik hastalar çalışmaya dahil edildi. Tüm etkilenen ekstremiteler Klinik, Etyolojik, Anatomik, Patofizyolojik sınıf lama sistemine göre sınıf landırıldı. Klinik, Etyolojik, Anatomik, Patofizyolojik sınıf lamasına göre, 24 hasta (%66.7) C4 (Klinik sınıf 4), beş hasta (%13.9) C5 ve yedi hasta (%19.4) C6 idi. Ameliyat öncesi ve sonrası venöz klinik önem skorları (VKÖS) hesaplandı ve karşılaştırıldı. Hastalar ameliyat sonrası birinci hafta ve üçüncü ayda RDUS ile değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama perforan ven çapı 4.43±0.35 mm (dağılım 4.0-5.1 mm) idi. Ameliyat sırası komplikasyon gelişmedi. Ameliyat sonrası enfeksiyon, derin ven trombozu, parezi ya da parestezi gibi ciddi komplikasyonlar görülmedi. Ameliyat öncesi ortalama VKÖS skoru 12.25±3.6 iken, ameliyat sonrası VKÖS skoru istatistiksel olarak anlamlı şekilde 2.25±0.8 idi (p≤0.05). Yedi hastada (%19.4) venöz ülser tespit edildi. Venöz ülserlerin ortalama çapı 30±15.2 mm (dağılım 15-50 mm) idi. Ameliyat sonrasında tüm ülserler ortalama 2.43±1.2 aylık iyileşme süresiyle iyileşti.

Sonuç: Renkli Doppler ultrason eşliğinde mini insizyon ile perforan ven ligasyonu etkin, basit ve uygulanabilir bir işlemdir. Dolayısıyla, güncel endovenöz termal ablasyon tekniklerine güvenli bir alternatif olabilir.

Keywords : Ligasyon; perforan ven; ultrason; venöz yetmezlik
Viewed : 7972
Downloaded : 1643