ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer kanserinin mediastinal evrelemesinde mediastinoskopinin etkinliği yıllar geçtikçe artmakta mıdır?
Muzaffer Metin1, Necati Çıtak1, Songül Büyükkale1, Abdulaziz Kök1, Alper Çelikten1, Okan Solak2, Adnan Sayar1, Atilla Gürses1
1Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Afyon, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.8903
Amaç: Bu çalışmada küçük hücreli dışı akciğer kanserinin (KHDAK) mediastinal evrelemesinde mediastinoskopinin etkinliği araştırıldı.

Çalışma planı: Nisan 1995 - Mayıs 2011 tarihleri arasında KHDAK’nin evrelenmesi amacı ile mediastinoskopi uygulanan 1226 hastanın (1162 erkek, 64 kadın; ort. yaş 56.8±7.5 yıl; dağılım 26-81 yıl) verileri retrospektif olarak incelendi. Ortalama örneklenen lenf nodu (LN) istasyonu sayısı, komplikasyonlar ve lenf nodu negatif (cN0) olup torakotomi uygulanan hastalar için varsa yanlış negatif oranı kaydedildi. Hastalar 1995-2001 arası (ilk dönem, n=295), 2001-2006 arası (ikinci dönem, n=316) ve 2006-2011 arası (son dönem, n=615) olmak üzere üç döneme ayrıldı.

Bulgular: Hasta başına örneklenen ortalama LN istasyonu sayısı 3.8±1.0 idi ve dönemler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık var idi (p<0.001). İlk ve ikinci döneme kıyasla (sırasıyla, n=3.4±1.3 ve n=3.8±0.8) son dönemde (n=4.0±0.8) istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla istasyondan örneklem yapıldı (p<0.001). Toplam 224 hastada (%18.2) mediastinoskopi ile mediastinal LN metastazı saptandı. Torakotomi geçiren cN0 8 68 h astanın 7 1’inde ( %8.1) y anlış negatiflik saptandı. Yanlış negatif oranı son döneme göre (n=23, %5.2) ilk dönem (n=28, %14.1) ve ikinci dönemde (n=20, 8.6%) daha yüksek idi (p<0.001). Mediastinal lenf nodu metastazı prevalansı yıllar geçtikçe azalma eğiliminde idi (p=0.08). Hassasiyet, negatif öngörü değeri ve doğruluk ilk dönem için sırası ile 0.66, 0.85, 0.89; ikinci dönem için 0.74, 0.91, 0.93; son dönem için 0.83, 0.94 ve 0.96 idi. Toplam komplikasyon oranı %4 idi (n=49). Dönemler arasında komplikasyon açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p=0.441). En yaygın komplikasyon ses kısıklığı idi (n=30, %2.4). Pulmoner arter hemorajisi olan bir hastada mortalite gelişti (%0.08).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre, KHDAK’nin evrelenmesinde mediastinoskopinin etkinliği yıllar geçtikçe artmıştır. Deneyim ve örneklenen LN istasyonu sayısı arttıkça yanlış negatif oranı azalmış ve gerçek doğruluk artmıştır.

Keywords : Akciğer kanseri; mediastinal evreleme; mediastinoskopi
Viewed : 7421
Downloaded : 2188