ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Endobronşiyal ultrason rehberliğinde transbronşiyal iğne aspirasyonu: 228 hastanın retrospektif analizi
Ozan Usluer, Şeyda Örs Kaya, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy
Department of Thoracic Surgery, İzmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9556
Amaç: Bu çalışmada, malign ve benign hastalıklarda endobronşiyal ultrason rehberliğinde transbronşiyal iğne aspirasyonu (EBUS-TBİA) işleminin tanısal değeri araştırıldı.

Çalışma planı: Nisan 2011 - Ocak 2013 tarihleri arasında EBUS-TBİA uygulanan 228 hasta (165 erkek, 63 kadın; ort. yaş 58.1 yıl; dağılım 22-84 yıl) retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara midazolam sedasyonu uygulandı. Lenf nodlarından alınan örneklerin tanısal doğrulaması cerrahi girişim veya klinik ve radyolojik takip ile yapıldı.

Bulgular: Toplam 228 EBUS-TBİA işleminde 635 lenf noduna (her hasta için ortalama 2.78, dağılım 1-6) 1447 a spirasyon ( her hasta için ortalama 6.47, d ağılım 1-12) uygulandı. Hastaların %98.6’sında (225/228) örnekler histopatolojik olarak uygun idi. Histopatolojik incelemede 88 reaktif hiperplazi (%39), 82 neoplastik hastalık (%36), 39 granülomatöz hastalık (%17) (dört hasta tüberküloz ile uyumlu) ve malign hastalıktan şüphelenilen beş hasta (%2) saptandı. Hassasiyet, özgüllük, pozitif öngörü değeri, negatif öngörü değeri ve doğruluk oranları sırasıyla %91.7, %100, %100, %88.9 ve %95 idi. EBUS-TBİA işlemine bağlı mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Bu çalışma mediastinal ve hiler lenf nodlarının değerlendirilmesinde EBUS-TBİA’nın güvenli ve tanısal değeri yüksek bir yöntem olduğuna işaret etmektedir.

Keywords : Endobronşiyal ultrason, mediastinal ve hiler lenf nodu, transbronşiyal iğne aspirasyonu
Viewed : 10535
Downloaded : 1362