ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yetişkin Bochdalek hernisi: Sekiz hastanın analizi
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Menduh Oruç, Serdar Onat
Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakır, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10277
Amaç: Bu çalışmada yetişkin yaş gruplarında doğuştan diyafragma hernili olgular irdelendi.

Çalışma planı: Ocak 2005 - Haziran 2013 tarihleri arasında kliniğimizde ameliyat edilen ileri yaş Bochdalek hernisi olan sekiz hastanın (3 erkek, 5 kadın; ort. yaş 31.4 yıl; dağılım 18-53 yıl) dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, eşlik eden hastalıkları, semptomları, cerrahi yaklaşım yeri, toraksta bulunan batın organları, ameliyat sonrası morbidite ve mortalite oranları ve hastanede kalış süreleri değerlendirildi.

Bulgular: Öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı en yaygın semptomlar idi. Oskültasyonda altı hastada toraksta bağırsak sesleri vardı. Solunum fonksiyon testleri, iki düzlemli akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografi uygulandı. Bochdalek hernisi yedi hastada sol, bir hastada sağ tarafta yerleşimli idi. Bir hastaya posterolateral torakotomi + laparotomi, diğer yedi hastaya ise posterolateral torakotomi uygulandı. Ameliyat sonrası morbidite ve mortalite gözlenmedi. Ortalama hastanede kalış süresi 8.75 gün (dağılım 4-25 gün) idi. Hastalar ortalama 28.13 ay (3-60 ay) takip edildi.

Sonuç: Doğuştan diyafragma hernisi nadir de olsa ileri yaş gruplarında görülebilir. Semptomatik olmayan hastalarda zamanla yaşamı tehdit eden komplikasyonlar gelişebilir. Tanı konulduktan sonra cerrahi tedavi gereklidir.

Keywords : Yetişkin; Bochdalek; diyafragma; herni
Viewed : 10548
Downloaded : 1495