ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pektus ekskavatumlu genç erişkin hastalarda Nuss işlemi deneyimlerimiz
Akın Yıldızhan, Fatih Hikmet Candaş, Ömer Yavuz, Rauf Görür, Turgut Işıtmangil
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10497
Amaç: Bu çalışmada genç erişkin yaş grubundaki pektus ekskavatumlu hastalarda yapılan Nuss işlemi sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Mart 2010 - Aralık 2013 tarihleri arasında kliniğimizde Nuss işlemi ile ameliyat edilen 23 erkek hasta (ort. yaş 21.7 yıl; dağılım 21-26 yıl) geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların klinik verileri, ameliyatın özellikleri ve komplikasyonlar kaydedildi. Hastalara ameliyat sonrası ortalama 28.7 ayda (dağılım 3-45 ay) tek basamaklı bir anket uygulandı. Hastaların Nuss işlemi sonrası genel memnuniyet durumu değerlendirildi.

Bulgular: Göğüs şeklinin ameliyat öncesi sosyal aktiviteye negatif etkisi %95.7 iken, ameliyat sonrası bu değer %30’a geriledi. Hastaların %66.6’sının hastanede kaldığı dönemde orta veya şiddetli ağrı duyduğu, %83.3’ünde taburcu olurken hafif ağrı olduğu, %77.7’sinde ise ameliyat sonrası üçüncü ayın sonunda ağrının kaybolduğu tespit edildi. Özgüven ortalaması değeri ameliyat öncesi 5.2 (1-10) iken, ameliyat sonrası bu değer 7.4’e (3-10) yükseldi (Wilcoxon işaretli sıra testi, p<0.05). Hastaların %88.8’i sonuçtan memnun veya çok memnun olduğunu ifade etti. On dört hastada komplikasyon (%77.7) görüldü. Beş hastada bar kayması (%27.7), sekiz hastada pnömotoraks (%44.4) (sadece iki tanesi tüp torakostomi gerektiren), bir hastada plevral efüzyon (%4.3), bir hastada ısrarcı ağrı (%4.3) ve bir hastada yara yeri sorunu (%4.3) saptandı.

Sonuç: Memnuniyet ve komplikasyon oranı dikkate alındığında, Nuss işleminin genç erişkin hastalarda güvenle kullanılabileceğini ve tercih edilmesi gereken yöntem olduğunu düşünüyoruz. Daha büyük örneklemli ve takip süresi uzun çalışmalar bu konuya ek açıklık getirebilir.

Keywords : Nuss işlemi; pektus ekskavatum; genç erişkin
Viewed : 9003
Downloaded : 3970