ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Biventriküler dolaşımlı kritik aort darlığı ile ilişkili endokardiyal fibroelastozisli hastaların klinik özellikleri ve sonuçları
Vehbi Doğan1, Senem Özgür1, İlker Ertuğrul1, Tamer Yoldaş1, Utku Arman Orun1, Murat Koç2, Selmin Karademir1
1Departments of Pediatric Cardiology, Dr. Sami Ulus Maternity and Children Research and Training Hospital, Ankara, Turkey
2Departments of Cardiovascular Surgery, Dr. Sami Ulus Maternity and Children Research and Training Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10934
Amaç: Bu çalışmada kritik aort darlığına bağlı endokardiyal fibroelastozisi olan hastaların özellikleri, bulguları ve prognozu değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya Ocak 2008 - Temmuz 2014 tarihleri arasında kritik aort darlığına eşlik eden endokardiyal fibroelastozisi olan 22 yenidoğan (17 erkek, 5 kız; ort. yaş 7.5 gün; dağılım 0-28 gün) dahil edildi. Hastaların demografik, ekokardiyografik ve kardiyak kateterizasyon ve anjiyografi bulguları incelendi.

Bulgular: Hastaların başvuru anındaki ortalama vücut ağırlıkları 3.3 kg (dağılım 2-4.8 kg) idi. Hastaların %90’ında değişik derecelerde sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (ejeksiyon fraksiyonu <%55) vardı. Ortalama ejeksiyon fraksiyonu ve fraksiyonel kısalma sırasıyla %34±13 ve %17±6.5 idi. Tüm hastalara balon aortik valvüloplasti uygulandı. Valvüloplasti öncesi ve sonrası pikten pike sistolik gradiyent ortalaması sırasıyla 56±23 ve 22±15 mmHg idi. Erken mortalite oranı %31 idi.

Sonuç: Kritik aort darlığına eşlik eden endokardiyal fibroelastozisi olan yenidoğanlarda mortalite oranı yüksektir. Yaşam şansı daha yüksek olan hastaların valvotomi veya valvüloplasti yerine univentriküler palyasyonla belirlenmesi daha iyi erken sonuçlar sağlayabilir.

Keywords : Aortik valvüloplasti; kritik aort darlığı; endokardiyal fibroelastozis; yenidoğan
Viewed : 7477
Downloaded : 1528