ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pararenal aort anevrizmasında çok dallı stent-greft ile endovasküler aortik tamir: Türkiye'deki ilk başarılı deneyim
Murat Canyiğit1, Emrah Uğuz2, Mete Hıdıroğlu2, Erol Şener2
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11301
Bu yazıda pararenal aort anevrizmasının total endovasküler onarımı için Türkiye’deki ilk başarılı çok dallı aortik stent-greft implantasyonu yapılan 57 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hasta eşlik eden hastalıkları nedeniyle açık cerrahiye uygun bulunmadı ve Cook Zenith® t-Branch™ aortik endogreft implantasyonu planlandı. Spinal kollateralizasyona zaman tanımak ve paraplejiyi önlemek için aşamalı işlem tercih edildi. İlk işlemde, Cook Zenith® t -Branch™, tüm visseral yan dal kaplı stentler, Cook Zenith® Unibody™ ve aynı taraf bacak grefti implante edildi. Tüm hedef damarlar tıkanıklık belirtisi olmadan başarıyla birleştirildi. İkinci aşamada, kontralateral iliyak bacak yerleştirildi. Organ iskemisi ve renal fonksiyonlarda bozulma izlenmedi. Altıncı aydaki bilgisayarlı tomografik anjiyografi incelemesinde greft açıklığı %100 iken anevrizma kesesini büyütmeyen minimal tip 2 kaçak vardı.
Keywords : Endovasküler aortik tamir; çok dallı aortik stent-greft; pararenal aort anevrizması; t-Branch sistemi
Viewed : 8053
Downloaded : 1927