ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyopulmoner baypas sırasında spontan sağ ventrikül rüptürü
Sedat Özcan1, Ali Kemal Gür2, Dolunay Odabaşı2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11072
Miyokard enfarktüsü sonrası duvar rüptürleri nadirdir. Erken tanı ve tedavi mortaliteyi anlamlı olarak azaltmaktadır. Bu yazıda bir ay önce inferior miyokard enfarktüsü nedeniyle kardiyoloji kliniğimize başvuran, primer perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ile sağ koroner artere başarıyla stent takılan 68 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Hasta elektif şartlar altında ameliyat edildi. Sol koroner arter sistemine koroner arter baypas greft ameliyatı yapıldı. Greft için uygun olmayan şartlar nedeniyle sağ koroner arter distal yatağı ameliyat edilmedi. Venöz kanül çıkarılırken sağ ventrikül duvarı spontan şekilde rüptüre oldu. Tekrar kanülasyon yapıldı ve perikard yama kullanılarak rüptür tamir edildi. Hasta ameliyat sonrası yedinci günde sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.
Keywords : Akut inferior miyokard enfarktüsü; spontan sağ ventrikül rüptürü; cerrahi tedavi
Viewed : 7806
Downloaded : 1783