ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Santral venöz kateterizasyon sonrasında sağ brakiyosefalik venin perforasyonu: Olgu sunumu
Serkan Burç Deşer, Mustafa Kemal Demirağ, Sabür Zengin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11023
Santral venöz kateterizasyon açık kalp ve aort cerrahisinde, yoğun bakım ünitelerindeki hastaların tedavisinde ve kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. En sık internal juguler ven, femoral ve subklaviyen ven kullanılmaktadır. Daha seyrek olarak eksternal juguler ven, sefalik ve bazilik venler kullanılmaktadır. Hayatı tehdit eden komplikasyonlar santral venöz kateterizasyon uygulanan hastalarda daha sık görülmektedir. Erken dönem komplikasyonlar; arter ponksiyonu, pnömotoraks, hemotoraks, aritmi, tamponad, hava embolisi, komşu sinir yaralanması, kılavuz telin damar içinde kalması, aort yaralanması, kateter kopması, ven veya atriyum perforasyonudur. Uzun dönemde ise kateterin uygulama yerine ve kalış süresine bağlı olarak arteriyovenöz fistül, arteriyel ve venöz anevrizma, venöz tromboz ve çeşitli enfeksiyonlar görülebilir. Olası komplikasyonların ivedilikle tespit edilip tedavi edilmesi mortalite ve morbiditeyi düşürmektedir. Bu yüzden erken dönemde radyolojik görüntüleme mutlaka yapılmalıdır.
Keywords : Brakiyosefalik ven; santral venöz kateterizasyon; perforasyon
Viewed : 9667
Downloaded : 2011