ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp nakli sonrası yeni ileti defektleri ve kalp pili implantasyonu
Çağatay Engin1, Serkan Ertugay1, Hatice Soner Kemal2, Hatice Şahin3, Tahir Yağdı1, Yaprak Engin4, İlknur Akdemir5, Sanem Nalbantgil2, Mustafa Özbaran1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
2Departments of Cardiology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
3Departments of Medical Education, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
5Department of Cardiovascular Surgery, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11889
Amaç: Bu çalışmada biatriyal ortotopik kalp nakli sonrası yeni ileti defekti ve kalp pili implantasyon sıklığı belirlendi ve kalıcı kalp pili ihtiyacına yönelik hasta özellikleri tespit edildi.

Çalışma planı: Şubat 1998 - Ağustos 2014 tarihleri arasında kliniğimizde biatrial teknik ile kalp nakli yapılan 212 ardışık hastanın (147 erkek, 65 kadın; ort. yaş 39.6±15 yıl; dağılım 5-65 yıl) verileri retrospektif olarak incelendi. Başlangıç özellikleri ve ameliyat sonrası verileri, kalp pili ihtiyacı olan ve olmayan hastalar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Kalp nakli sonrası kalıcı kalp pili sıklığı %6.4 idi. Kalıcı kalp pili için en sık neden, semptomatik bradikardi idi. Geçirilmiş kalp cerrahisi, kalıcı kalp pili ihtiyacında anlamlı olmamakla birlikte bir artış ile ilişkilendirildi (p=0.056). Ventrikül destek cihazı varlığı, biatriyal kalp nakli sonrasında hem uzamış geçici hem de kalıcı kalp pili gereksinimi ile ilişkili bulundu (sırasıyla p=0.021 ve p=0.042).

Sonuç: Bradiaritmi ve geçici kalp pili ihtiyacı erken ameliyat sonrası dönemde sık görülmesine rağmen, bu hastaların çok az bir kısmında kalıcı kalp pili implantasyonu gerekli oldu. Kalıcı kalp pili ihtiyacı, özellikle uzun süreli ventrikül destek cihazlı kalp nakli köprülemesi gibi zorlu ameliyatlarda daha sık görülmektedir.

Keywords : Bradikardi; kalp nakli; kalp pili
Viewed : 7192
Downloaded : 1564