ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ephrin B2+ and CD34+ hücrelerinin anjiyoplasti sonrası perikard yama tamirindeki rolü
He Fei, Liu Weichao, Liu Jingeng, Shi Gongning
Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery, Huaihe Hospital of Henan University, Kaifeng, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11510
Amaç: Bu çalışmada endotel belirteci ephrin B2’nin anjiyoplasti sonrasında perikard yamalarında mevcut olup olmadığı ve CD34+ endotel progenitör hücrelerinin arteriyel ortama implante edildikten sonra yamalarda bulunup bulunmadığı araştırıldı.

Çalışma planı: Renal arterlerin aşağısında abdominal aortu kontrol ve insize etmek ve ardından domuz veya sığır perikard yaması ile anjiyoplasti yapmak üzere sekiz haftalık 18 erkek Wistar sıçanına laparotomi uygulandı. Kontrol grubu, yaş ve ağırlık olarak eşleştirilmiş 18 Wistar sıçanından oluşuyordu. Anjiyoplasti kontrol grubuna yamaların subkutan olarak implante edilmesi ile gerçekleştirildi. Yamalar cerrahiden bir, üç, beş ve 30 gün sonra alındı ve histolojik ve immünhistolojik testler, immünfloresan işaretleme, Western blot ve reverz transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu ile çalışıldı.

Bulgular: Kollajen içeren yamalar anjiyoplasti öncesi aselüler idi. Sığır perikard yama implantasyonundan sonra, ephrin B2+ ve CD34+ hücre sayısı anlamlı düzeyde arttı; ancak CD68, alfa-aktin ve von-Willebrand faktörünün test sonuçları negatif idi. Domuz perikard yama implantasyonundan beş gün sonra, lümenin iç yüzeyinde tek hücre tabakası mevcuttu. Buna karşın, kontrol grubunda ephrin B2+ ve CD34+ hücrelerine rastlanmadı. Cerrahinin 30. gününde iki yama türünde de ephrin B2+ ve CD34+ hücreleri mevcuttu.

Sonuç: Ephrin B2+ ve CD34+ hücreleri implantasyondan kısa bir süre sonra perikard yamalarına infiltre olmaya başladı. Arterlerin yeniden biçimlenmesi sırasında endotelializasyonu sağlayan yamalar, doku plasti ve anjiyoplastide potansiyel olarak kullanılabilir.

Keywords : Anjiyoplasti; CD34; ephrin B2; perikard yama; pozitif hücre; tamir malzemesi
Viewed : 4745
Downloaded : 1144