ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut femoropopliteal stent tıkanıklığı tedavisinde retrograd popliteal yaklaşım ile perkütan mekanik trombektomi
Mert Dumantepe1, Mustafa Seren2, Osman Fazlıoğulları1, Süha Küçükaksu1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Park Gebze Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11660
Akut ve subakut femoropopliteal stent tıkanıklığında akut veya subakut bacak iskemisi, iskeminin derecesine bağlı olarak, ekstremitenin sağkalımını tehlikeye sokan dramatik hastalıklardır. Elli altı yaşında erkek hasta, sol bacağındaki kritik iskemi nedeniyle endovasküler işlemden 10 ay sonra, özellikle alt ekstremite arterlerinde yaygın ateroskleroz ile kliniğimize başvurdu. Anjiyografide daha önce implante edilen stentler ile birlikte, yüzeyel femoral arterde uzunluğu boyunca tıkanıklık tespit edildi. Retrograd popliteal yaklaşımı takiben stent içine stent yerleştirme işlemi ile Rotarex sistemi kullanılarak perkütan mekanik trombektomi yapılma kararı alındı. İşlemden sonra 24. saat ve altıncı ayda yapılan takip anjiyografisi ve Doppler ultrasonda yeterli kan akışı ile damarın açık olduğu saptandı. Akut femoropopliteal stent tıkanıklığının tedavisinde retrograd popliteal yaklaşım ile birlikte perkütan mekanik trombektomi, özellikle cerrahi tedavinin yüksek düzeyde riskli olduğu hastalarda değerli bir seçenektir.
Keywords : Mekanik trombektomi; periferik arter hastalığı; retrograde popliteal girişim; stent tıkanıklığı
Viewed : 7216
Downloaded : 1844