ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AORT KOARKTASYONUNA SEKONDER AKUT ASSANDAN AORT ANEVRİZMA DİSSEKSİYONUNA CERRAHİ YAKLAŞIM
Yavuz YÖRÜKOĞLU, Afşin YAVERİ, Enver EKİCİ, Coşkun İKİZLER, *Gülümser HEPER
Özel Çağ Hastanesi, Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği, ANKARA
*SSK İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, ANKARA
20 yaşında bir erkek hasta kliniğimize şiddetli göğüs ağrısı ve dissekan aort anevrizması ön tanısıyla acilen sevk edildi. Hasta tıbbi ilk müdahaleyi takiben anjiyografiye alındı.

Diagnostik anjiyografi işlemi sonrasında kalbin üzerindeki afterloadı azaltmak ve femoral arter kanülasyonunu mümkün kılmak amacıyla koarktasyon bölgesine anjioplasti uygulanarak açıldı. Hasta anjiyografiden doğrudan ameliyata alındı. Femoral arteriyel kanülasyon ile kardiyopulmoner bypassa geçilerek biküspid aorta kapağı replase edildi. Anevrizmatik asendan aorta rezeke edilerek anevrizmanın proksimal ve distalindeki aort dokusu teflon striplerle "sandwich" yöntemiyle sağlamlaştırılarak buraya greft interpozisyonu yapıldı. Bu yazıda, çok nadir görülen bu olgu dolayısıyla, koarktasyon ile birlikte görülen assandan aort anevrizmalarına değişik cerrahi yaklaşımlar tartışılmakta, özellikle arteriyel kanülasyon yeri ve perfüzyonun niteliği konusu literatürdeki kısıtlı sayıdaki vakalarla karşılaştırılarak incelenmektedir.

Keywords : Aort koarktasyonu, disseksiyon, aort anevrizması, Aort coarctation, dissection, aort aneurysm
Viewed : 15058
Downloaded : 4286