ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER ARTER BYPASS CERRAHİSİNDE RADİAL ARTER: ANATOMİK KOMŞULUKLARI VE ÇIKARMA TEKNİĞİ
Kaan KIRALİ, Necmettin YAKUT, Mustafa GÜLER, Suat Nail ÖMEROĞLU, Denyan MANSUROĞLU, Esat AKINCI, Gökhan İPEK, Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İSTANBUL
Giriş:

Radial arter ön kol volar yüzde derin seyreden, önemli anatomik oluşumlarla komşuluk gösteren musküler tip bir arterdir. Arterin güvenli bir şekilde çıkarılması için ön kol volar yüz anatomisinin ve komşuluk gösteren önemli yapıların seyrinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Çıkarma işlemi esnasında distalden proksimale kadar disseksiyonun her aşamasında önemli yapılara yakın çalışılmakta ve bu anatomik yapıların korunması ile postoperatif dönemde özellikle motor, duyusal ve iskemik komplikasyonların oluşması engellenmektedir.

Materyal ve Metod:

Kliniğimizde de koroner arter bypass cerrahisinde çoklu arteriyel revaskülarizasyon amacıyla internal mamaryan artere ek olarak radial arter kullanılmaktadır. Haziran 1998 ile Eylül 1999 tarihleri arasında, 65 hastada radial arter çıkarılarak koroner arter bypass cerrahisinde koroner arterlerin en az bir tanesinde greft olarak kullanılmıştır. Radial arter LAD dışındaki koroner arterlere (diagonal, circumflex, sağ koroner artere) anastomoz edildi.

Bulgular:

Postoperatif erken ya da geç dönemde radial arter çıkarılan hastalarımızın kollarında herhangi bir komplikasyon gelişmemiştir. Radial arter kullanılan 14 hastada postoperatif ortalama 3.14 ± 1.09 ay (2-6 ay) arasında kontrol koroner anjiografisi yapılmış olup tüm hastalarda radial arter ile birlikte diğer greftler de açık bulunmuştur.

Sonuç:

Radial arter, günümüzde koroner arter bypass cerrahisinde başarılı sonuçlar nedeniyle internal mamaryan arterlerden sonra en çok kullanılan arteriyel greft haline gelmiştir.

Keywords : Radial arter, koroner bypass , Radial artery, coronary bypass
Viewed : 23730
Downloaded : 6360