ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İki boyutlu ekokardiyografide benek takibi analiz yöntemi ile gösterildiği gibi, sistemik lupus eritematozus hastalık aktivite indeksi artmış aort sertliği ve azalmış sol ventrikül boylamsal gerginlik ile ilişkilidir
Rezzan Deniz Acar1, Mustafa Bulut1, Şencan Acar2, Süleyman Çağan Efe1, Serdar Fidan1, Mahmut Yesin1, Servet İzci1, Ahmet Seyfettin Gürbüz1
1Department of Cardiology, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine Medical Faculty of Bilim University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11749
Amaç: Bu çalışmada, sistemik lupus eritematozus hastalarında aort sertlik derecesinin artıp artmadığı ve bunun sol ventrikül global pik sistolik boylamsal gerginlik ve hastalık aktivite indeksi ile ilişkisi olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma planı: Şubat 2014 - Nisan 2014 tarihleri arasında kliniğimizde tedavi edilen 43 ardışık sistemik lupus eritematozus hastası (8 erkek, 35 kadın; ort. yaş 42±12 yıl; dağılım 29-67 yıl) ve 30 kontrol deneği (7 erkek, 23 kadın; ort. yaş 42±15 yıl; dağılım 20-60 yıl) çalışmaya dahil edildi. Aortik nabız d alga h ızı k arotis-femoral yöntemi i le ölçüldü. Aortik artış indeksi basınçtaki artış ve santral nabız basıncı arasındaki oran olarak hesaplandı. Global pik sistolik boylamsal gerginlik apikal dört boşluk görüntülemedeki altı segmentin gerginlik değerlerinin ortalaması alınarak hesaplandı.

Bulgular: Global pik sistolik boylamsal gerginlik değeri sistemik lupus eritematozus hastalarında kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük idi (sırasıyla –19±3.1’e karşı –21±3.3, p=0.009). E/e’ ile değerlendirilen sol ventrikül diyastolik fonksiyon sistemik lupus eritematozus hastalarında daha yüksek idi (13±4.3’e karşı 11±3.6, p=0.025). Aortik nabız basıncı, aortik artış, aortik artış indeksi ve nabız dalga hızı değerleri sistemik lupus eritematozus hastaları ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklı idi. Nabız dalga hızı global pik sistolik boylamsal gerginlik ile negatif (b= – 0.35, p =0.033), s istemik lupus eritematozus hastalık aktivite indeksi (r=0.40, p=0.006) ve E/e’ ile pozitif ilişkili idi (r=0.431, p=0.001). Sistemik lupus eritematozus hastalık aktivite indeksi global pik sistolik boylamsal gerginlik ile negatif ilişkili idi (r= –0.45, p=0.002).

Sonuç: Bu çalışma sistemik lupus eritematozus hastalarında hastalık aktivite skorunun aort sertliği, global pik sistolik boylamsal gerginlik ve sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu ile anlamlı olarak ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Daha düşük hastalık aktivitesi olan hastalar daha düşük nabız dalga hızı ve aortik artışa ve daha yüksek global pik sistolik boylamsal gerginlik ve E/e’ye sahipti.

Keywords : Aort sertliği; diyastolik fonksiyon; global pik sistolik boylamsal gerginlik; nabız dalga hızı; sistemik lupus eritematozus
Viewed : 7937
Downloaded : 1542