ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greftleme sonrası atriyal fibrilasyonun öngörülmesinde CHA2DS2-VASC skorlama sisteminin kullanışlılığı
Kemalettin Erdem1, Mehmet Yazıcı2, Serkan Öztürk2, Anıl Avcı3, Yeliz Güler4, Fatma Hızal Erdem2, Bahadır Dağlar1, Hızır Mete Alp4, İbrahim Dönmez2, Ali Metin Esen3
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey
2Departments of Cardiology, Medical Faculty of Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey
3Departments of Cardiology, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Departments of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11751
Amaç: Bu çalışmada CHADS2 ve CHA2DS2-VASc skorlama sistemlerinin koroner arter baypas greftleme sonrası atriyal fibrilasyonu öngörmede kullanışlı olup olmadıkları değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Temmuz 2013 tarihleri arasında kliniğimizde koroner arter baypas greftleme yapılan toplam 478 hasta (305 erkek, 173 kadın; ort yaş 62.1 yıl; dağılım 40-83 yıl) çalışmaya alındı. Veriler, hastaların tıbbi dosyalarından ve hastane kayıtlarından elde edildi. Hastaların tümü ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde monitörize edildi. Telemetride P dalgası olmaksızın düzensiz ritim ile 30 saniyeden uzun süren atriyal fibrilasyon, ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonu olarak tanımlandı. Tüm hastalar CHADS2 ve CHA2DS2-VASc skorlama sistemleri ile değerlendirildi.

Bulgular: Dört yüz yetmiş sekiz hastanın 102’sinde ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon gelişti. CHADS2 ve CHA2DS2-VASc skorları, ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonu gelişen hastalarda, diğerlerine kıyasla, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksekti (2.1±0.8’e karşın 1.1±0.8, p<0.001 ve 4.3±1.1’e karşın 2.2±1.1, p<0.001). Yaş, sol atriyum çapı, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve CHA2DS2- VASc skoru ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonu ile bağımsız olarak ilişkiliydi. CHA2DS2-VASc skorunun ≥2 olması, ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonu gelişimini %96.3 duyarlılık ve %74.6 özgüllük ile öngördü (AUC=0.906, 95% GA=0.875-0.938, p<0.001).

Sonuç: CHA2DS2-VASc skoru, izole koroner arter baypas greftleme ameliyatı sonrası atriyal fibrilasyonu gelişiminin güçlü bir öngördürücüsüdür. Bu nedenle, CHA2DS2-VASc skorlama sistemi, koroner arter baypas greftleme sonrası atriyal fibrilasyonu öngörmede sınıflandırma aracı olarak kullanılabilir.

Keywords : CHA2DS2-VASc skorlama sistemi; koroner arter baypas greftleme; ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon
Viewed : 8226
Downloaded : 1922