ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Müzik terapinin koroner arter cerrahisi sonrası anksiyete, ağrı ve analjezik miktarı üzerine etkileri
Yeliz Ciğerci1, Türkan Özbayır2
1Department of Nursing, Afyon Health Sciences, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Surgical Nursing, Ege University, Faculty of Nursing, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12136
Amaç: Bu çalışmada, müzik terapinin koroner arter cerrahisi yapılan hastalarda yoğun bakım ve cerrahi servisi yatışı sırasında anksiyete düzeyi, ağrı algısı ve analjezik miktarı üzerindeki muhtemel etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Bu randomize kontrollü çalışmaya Mart 2011 - Ekim 2011 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da özel bir hastanenin Kalp Damar Cerrahisi bölümünde açık kalp ameliyatı ile birlikte koroner arter cerrahisi yapılan toplam 68 hasta (52 erkek, 16 kadın; ort. yaş 61.6±10.7 yıl; dağılım 28-75 yıl) alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı: müzik grubunda 34 hasta (25 erkek, 9 kadın; ort. yaş 62.3±11.3 yıl; dağılım 28-75 yıl) ve kontrol grubunda 34 hasta (27 erkek, 7 kadın; ort. yaş 60.8±10.3 yıl; dağılım 28-75 yıl). Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası veriler Hasta Kimlik Formu ve Hasta Takip Formu ile toplandı. Hastaların ağrı ve anksiyete düzeylerini değerlendirmek için sırasıyla Görsel Analog Ölçeği - Ağrı ve Durumluluk - Süreklilik Kaygı Envanteri kullanıldı.

Bulgular: Müzik grubunun anksiyete düzeyi, kontrol grubuna kıyasla daha düşüktü. Ancak, istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla p=0.12 ve p=0.09). Ağrı algı düzeyleri, kontrollere kıyasla, müzik grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktü (sırasıyla p=0.001, p=0.002 ve p=0.001). Kullanılan analjezik miktarı, müzik grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktü (sırasıyla p=0.001, p=0.001 ve p=0.005).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, müzik terapinin koroner arter cerrahisi yapılan hastalarda yoğun bakım ve cerrahi servisi yatışı sırasında ağrı algısını ve analjezik miktarını azalttığını göstermektedir. Bu nedenle, koroner arter cerrahisi sonrasında müzik terapiyi önermekteyiz.

Keywords : Anksiyete; koroner arter cerrahi; müzik terapi; ağrı
Viewed : 13093
Downloaded : 2253