ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklarda korozif özofajit darlığının dilatasyonuna bağlı gelişen özofagus perforasyonuna yaklaşımımız
Feryal Gün Soysal1, Başak Erginel1, Meltem Karadeniz2, Alaaddin Çelik1, F. Tansu Salman1
1Departments of Department of Pediatric Surgery, İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey
2Departments of Anaesthesiology and Reanimation, İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.10647
Amaç: Bu çalışmada özofagus perforasyonu olan çocuklarda 20 yıllık deneyimimiz incelendi ve bir algoritma geliştirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya korozif özofajit darlığı nedeni ile Ocak 1985 - Aralık 2014 tarihleri arasında kliniğimizde uygulanan dilatasyona bağlı özofagus perforasyonu gelişen 50 hasta (32 erkek, 18 kız; ort. yaş 4.7±2.6 yıl; dağılım 1-17 yıl) dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, korozif madde alımından başvuruya kadar geçen süre, dilatasyon işlemi sonrasında perforasyonun tanı almasına kadar geçen süre, klinik bulgular, perforasyonun yeri ve tedavi yöntemi açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Perforasyon tanısı 40 hastada dilatasyondan sonraki 24 saat içinde, 10 hastada dilatasyondan 24 saat sonra konuldu. Daha geç tanı konulan hastalarda mortalite oranı daha yüksek idi (n=2). Perforasyonlar iki hastada servikal, dört hastada abdominal, 44 hastada torasik özofagusta idi. Yirmi bir hastada özofagus perforasyonu konservatif şekilde düzeldi ve cerrahi girişime gerek olmadı. Göğüs tüpü olan 29 hastadan 15’i konservatif tedavi ile düzelir iken dokuz hastaya torakotomi ile apse drenajı ve dekortikasyon, beş hastaya da özofagostomi ve gastrostomi uygulandı. Özofagostomi ve gastrostomi uygulanan beş hastadan ikisine kolon interpozisyon ameliyatı, üçüne gecikmiş anastomoz yapıldı.

Sonuç: Korozif özofajit darlığının dilatasyonuna bağlı özofagus perforasyonu hızlıca tanı konulması gereken ciddi bir sorundur ve tedavi yaklaşımı her hastanın durumuna göre bireyselleştirilmelidir.

Keywords : Çocuklar; özofagus dilatasyonu; özofagus perforasyonu
Viewed : 7650
Downloaded : 1475