ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında öngörülen ameliyat sonrası fonksiyon değerleri ameliyat sonrası gerçek değerlere benzer midir ve hangi değer komplikasyonları öngörmede en faydalıdır?
Dilek Kanmaz1, Selma Altun1, Gülfidan Aras1, Mustafa Kahraman2, Levent Cansever2, Celalettin Kocatürk2, Esin Tuncay1, Mehmet Ali Bedirhan2
1Departments of Chest Diseases, Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of 2Thoracic Surgery, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11608
Amaç: Bu çalışmada kronik obstrüktif akciğer hastalığında öngörülen ameliyat sonrası akciğer fonksiyonu değerlerinin ameliyat sonrası gerçek değerlere benzer olup olmadığı ve hangi değerin komplikasyonları öngörmede en faydalı olduğu araştırıldı. Ayrıca, akciğer rezeksiyonu geçiren, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan ve olmayan hastaların sonuçlarında ameliyat sonrası akciğer fonksiyonu değerleri açısından farklılık olup olmadığı gösterildi.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Haziran 2011 tarihleri arasında akciğer rezeksiyonu geçirmiş 151 akciğer kanseri hastası içerisinden kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan 23 erkek hasta (ort. yaş 62.0±6.9 yıl) çalışma grubuna dahil edilir iken kronik obstrüktif akciğer hastalığı olmayan 24 hasta (22 erkek, 2 kadın; ort. yaş 55.9±9.7 yıl) rastgele kontrol grubu olarak seçildi. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalardan 14’ü lobektomi, dokuzu pnömonektomi geçirdi. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olmayan 18 hastaya lobektomi uygulanır iken diğer altı hasta pnomonektomi geçirdi. Öngörülen ameliyat sonrası akciğer fonksiyonları ameliyat sonrası bir, beş ve 10. günlerde ve bir, üç ve altıncı aylarda ölçüldü ve değerlendirildi. Cerrahi sürecin özellikleri, komplikasyonlar, mortalite ve ilgili veriler kaydedildi.

Bulgular: Ameliyat sonrası beşinci günde gerçek akciğer kapasitesi değerleri eşik değerden ve öngörülen ameliyat sonrası değerlerden düşük idi. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan ve olmayan hastalar arasında ameliyat sonrası akciğer fonksiyonu açısından anlamlı farklılık yok idi. Pnömoni varlığı kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve düşük karbon monoksit difüzyon kapasitesi ile ilişkili idi (p=0.007).

Sonuç: Çalışmamız ameliyat sonrası <%45 karbon monoksit difüzyon kapasitesi düzeyinin komplikasyonları artırabileceğini gösterdi. Titiz bir değerlendirme ile kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan akciğer kanseri hastaları, bu hastalığı olmayanlara benzer morbidite oranları ile ameliyat edilebilir.

Keywords : Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; akciğer rezeksiyonu; pulmonary neoplasm
Viewed : 8364
Downloaded : 1508