ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çift girişli sol ventrikül-ventriküloarteriyel diskordans olgularının değerlendirilmesi
Pelin Ayyıldız1, Taner Kasar 1, Öykü İsal Tosun 1, Yakup Ergül 1, Ender Ödemiş 1, Alper Güzeltaş 1, İhsan Bakır2
1Departments of Pediatric Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Pediatric Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11900
Amaç: Bu çalışmada çift girişli sol ventrikül-ventriküloarteriyel diskordans tanılı fonksiyonel tek ventriküllü olgular değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Ekim 2014 tarihleri arasında çift girişli sol ventrikül-ventriküloarteriyel diskordanslı toplam 34 hasta (17 erkek, 17 kadın; ort. yaş 2.64 ay; dağılım 1 gün-24 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, ekokardiyografik ve hemodinamik ölçümleri, yapılan invazif, cerrahi işlemler ve sonuçları gözden geçirildi.

Bulgular: Hastaların 24'ünde pulmoner hipertansiyon olup, bunların sekizinde arkusta tıkanıklık vardı. Sekizinde pulmoner darlık ve ikisinde pulmoner atrezi mevcuttu. Hiçbir hastada ekokardiyografi ile değerlendirildiği üzere, çıkım yolu tıkanıklığı saptanmadı. Yirmi beş hastaya cerrahi yapıldı. Bu hastaların 14’üne pulmoner arter bant işlemi ve bunların dördüne ek olarak arkus rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi. Altı hastaya iki yönlü kavopulmoner anastomoz, dört hastaya aortopulmoner şant ve bir hastaya Norwood tipi cerrahi yapıldı. Medyan takip süresi 9.96 ay (dağılım 0.24-53.88 ay) idi. Takip sırasında 12 hastaya iki yönlü kavopulmoner anastomoz yapıldı. İlk palyasyon olarak arkus rekonstrüksiyonu ile birlikte veya tek başına pulmoner arter bant yapılan ve iki yönlü kavopulmoner şant dönemine gelen hiçbir hastada çıkım yolunda sistemik darlık gelişmedi.

Sonuç: Çalışma bulgularımıza göre, çift girişli sol ventrikül ventriküloarteriyel diskordanslı hastalarda birincil tedavi stratejisi büyük farklılıklar göstermekle birlikte, pulmoner kan akımı sınırlı olan hastalara aortopulmoner şant veya duktal stent uygulanabilirken, pulmoner kan akımı sınırlı olmayan hastalara arkus rekonstrüksiyonu ile beraber veya tek başına pulmoner arter bandı uygulanabilir. Bulboventriküler foramen restriksiyonu olan hastalara ise ilk olarak Norwood tipi cerrahi uygulanabilir.

Keywords : Çocukluk çağı; çift girişli ventrikül; ventriküloarteriyel diskordans
Viewed : 7912
Downloaded : 1637