ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Reimplantasyon tekniği kullanılarak yapılan aort kök tamirinin orta dönem sonuçları: Tek merkezli çalışma deneyimimiz
Ertan Demirdaş1, Utkan Sevük2, Kıvanç Atılgan1, Candan Haytural1, Oğuz Taşdemir1
1Department of Cardiovascular Surgery, Ankara Liv Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12422
Amaç: Bu çalışmada reimplantasyon tekniği kullanılarak kapak koruyucu aort kök replasmanının erken ve orta dönem sonuçları bildirildi.

Çalışma planı: Ocak 2008 - Haziran 2015 tarihleri arasında, tek merkezde tek cerrah tarafından David-V tekniği kullanılarak kapak koruyucu aort kök replasmanı yapılan toplam ardışık 54 hasta (44 erkek, 10 kadın; ort. yaş 58±12.3 yıl; dağılım 26-80 yıl) retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastane içi mortalite oranı %1.9 idi. Medyan takip süresi 57.5 (dağılım 29.5-77) ay idi. Cerrahinin ilk yılında iki hastada şiddetli aort yetmezliği gelişti ve aort kapak replasmanı yapıldı. Bir, beş ve yedinci yılda tahmini sağkalım oranı sırasıyla %96.2±0.03, %96.2±0.03 ve %96.2±0.03 idi. Orta ila şiddetli aort yetmezliği olmaksızın sağkalım oranı bir, beş ve yedinci yılda sırasıyla %96.2±0.03, %96.2±0.03 ve %96.2±0.03 idi. Bir, beş ve yedinci yılda yeniden kapak ameliyatı olmaksızın sağkalım oranı sırasıyla %96.2±0.03, %96.2±0.03 ve %96.2±0.03 idi.

Sonuç: Kapak koruyucu aort kök reimplantasyon işlemlerimizin erken ve orta dönem sonuçları mükemmeldir.

Keywords : Aort yetmezliği; aort kök anevrizması; aort kök replasmanı; David reimplantasyon tekniği; kapak koruyucu
Viewed : 7413
Downloaded : 1442