ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tamirinde orta dönem sonuçlarımız
Serkan Yazman1, İsmail Yürekli2, Levent Yılık2, Ufuk Yetkin 2, Hasan İner 2, Tevfik Güneş 2, Barçın Özcem3, Ali Gürbüz2
1Department of Cardiovascular Surgery, Ordu State Hospital, Ordu, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12320
Amaç: Bu çalışmada abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tamirinde orta dönem sonuçlarımız bildirildi.

Çalışma planı: Ocak 2006-Aralık 2013 tarihleri arasında abdominal aort anevrizması yırtığı nedeniyle elektif veya acil endovasküler aort tamiri yapılan toplam 203 hasta (187 erkek, 16 kadın; ort. yaş 69.1±8.8 yıl; dağılım 38-89 yıl) retrospektif olarak incelendi. Mortalite, morbidite, sağkalım oranları, ortalama ameliyat süresi, ortalama mekanik ventilasyon süresi, ortalama yoğun bakım ünitesinde ve hastanede kalış süresi, kaçak tipi ve insidansı, kontrast nefropati oranları, çıplak metal uçlu stent greftlerin kullanımı ve aort çapının kaçak üzerindeki etkileri, komplikasyon oranları ve ikincil girişim oranları kaydedildi. Mortalite oranları ve yaşam kalitesi aynı zaman dilimi içinde açık cerrahi ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Gruplar arasında mortalite oranları açısından anlamlı bir fark yoktu. Sonuçlar kısa dönemde endovasküler aort tamiri lehine olmakla birlikte, yaşam kalitesi açısından uzun dönemde anlamlı bir fark gözlenmedi.

Sonuç: Endovasküler aort tamiri, abdominal aort anevrizmalı ve eşlik eden hastalığı ve yüksek mortalite riski olan hastalarda bir tedavi seçeneği olabilir. Çalışma sonuçlarımıza göre, EVAR tedavisinde komplikasyon ve ikincil girişim oranları stent greft teknolojisinin gelişmesi, cerrahın deneyimi ve uygun anatomili hastaların seçilmesi ile azaltılabilir.

Keywords : Abdominal aort anevrizması; konvansiyonel cerrahi tedavi; endovasküler tedavi
Viewed : 7408
Downloaded : 1409