ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nöbet öncesi ve sonrası hemşirelerde alt ekstremite venöz Dupleks ultrasonografi bulguları
Can Özütemiz1, Aytaç Gülcü2, Timur Köse3
1Department of Radiology, Bayındır State Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Radiology, Medical Faculty of Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey
3Department of Biostatistics and Medical Informatics, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12296
Amaç: Bu çalışmada hemşirelerde iki farklı reflü provokasyon tekniği kullanılarak uzun süre ayakta kalmanın Dupleks ultrasonografi sonuçlarını değiştirip değiştirmediği araştırıldı ve bu tekniklerin sonuçlarının birbiriyle uyumlu olup olmadığı değerlendirildi.

Çalışma planı: Şubat 2014 - Temmuz 2014 tarihleri arasında, 12 saatlik nöbet öncesi ve sonrasında Dupleks ultrasonografi ile 32 hemşirenin (30 kadın, 2 erkek; ort. yaş 31.3±5.1 yıl; dağılım 23-46 yıl) 64 alt ekstremitesi ileriye dönük olarak değerlendirildi. Ultrasonografik incelemeler aynı radyolog tarafından benzer koşullarda gerçekleştirildi. Hemşirelerin çalışma süresi kaydedildi ve nöbet öncesi ve nöbetin hemen sonrasında incelendi. Manuel kompresyon ve Valsalva manevrası ile reflü provoke edildi. Pretibiyal ödem kaydedildi. Spektral veriler, derin ve yüzeyel ven segmentlerinden elde edildi.

Bulgular: Nöbet öncesinde sadece bir hemşirede ödem vardı; ancak, nöbet sonrası ek olarak beş hemşirede iki taraflı ödem gelişti (p=0.002). Pretibiyal ödemli hemşirelerin çalışma süresi, a nlamlı d üzeyde d aha u zundu. T üm s egmentlerde, iki teknik ile de nöbet öncesi ve sonrası ölçümlerde anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Manuel kompresyon ve Valsalva manevrası teknikleri derin venlerde “hiç” ya da “zayıf” uyumluluk gösterirken, yüzeyel venlerde bu “makul” veya “iyi” uyumluluk gösterdi.

Sonuç: Çalışma bulgularımız, nöbet sonrasında pretibiyal ödemde anlamlı artış ile her iki reflü provokasyon tekniğinin de nöbet öncesi ve sonrası benzer sonuçlar verdiğini göstermektedir.

Keywords : Doppler; Dupleks ultrasonografi; hemşire; uzun süreli ayakta kalma; venöz yetmezlik
Viewed : 7505
Downloaded : 1927