ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Paralel greft teknikleri kullanılarak tip-V torakoabdominal aort anevrizmalarının endovasküler tamiri
Murat Canyiğit 1, Emrah Uğuz2, Mete Hıdıroğlu2, Tülin Gümüş3, Muhammet Fethi Sağlam2, Hüseyin Çetin 1, Ali Çam 1, Erol Şener2
1Departments of Radiology, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Departments of Cardiovascular Surgery, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Departments of Anaesthesiology and Reanimation, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12082
Amaç: Bu çalışmada renoviseral arterlerin kan akımının devamını sağlamak için tip-V torakoabdominal aort anevrizmalarının paralel greftler kullanılarak endovasküler aort tamirinin orta dönem sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Mart 2013 - Mart 2014 tarihleri arasında tip-V torakoabdominal aort anevrizması olan ardışık dört hastaya (3 erkek, 1 kadın; ort. yaş 66.8 yıl, dağılım 63-73 yıl) paralel greftler kullanılarak endovasküler aort tamiri yapıldı. Baca ve sandviç greftler aksillobrakiyal erişim ile yerleştirilirken, periskop greftler ve aortik endogreftler transfemoral erişim ile yerleştirildi.

Bulgular: Ortalama takip süresi 16.25 (dağılım 9-22) ay idi. Tüm aortik stent-greftler ve paralel greftler %100 işlem başarısıyla yerleştirildi. Aort anevrizmaları torasik endogreftler (n=11) ve bir bifurke stent-greft kullanılarak dışarıda bırakıldı. Sekiz renal ve sekiz viseral arterin kan akımını sağlamak için toplam 16 paralel greft (8 sandviç greft, 2 baca greft, ve 6 periskop greft) 26 Viabahn® k aplı s tent k ullanılarak y erleştirildi. B ir hastanın böbrek fonksiyonunda geçici kötüleşme görüldü. Takip sırasında dört hastanın üçünde sorun görülmedi ve bir hastada ameliyat sonrası birinci ayda subdural hematom gelişti. Hastaların hiçbirinde ameliyat sonrası mortalite gözlenmedi. Anevrizmada büyüme saptanmadı. Tüm paralel greftler açıktı. Kısa dönem takipte iki hastada minimal tip I ve tip III endo kaçaklar gözlendi.

Sonuç: Paralel greft tekniği, tip-V torakoabdominal aort anevrizmalarının tedavisinde çok düşük mortalite oranları ile kullanışlı ve daha az invaziv alternatif bir yöntemdir.

Keywords : Baca greft; kaplı stent; endovasküler aort tamiri; paralel greft; torakoabdominal aort anevrizması
Viewed : 7919
Downloaded : 1533