ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Özofagusun primer malign tümörlerinin nadir varyantları
Bayram Altuntaş 1, Yener Aydın 1, Betül Gündoğdu2, Abdülkadir Kaya3, Ömer Topdağ4, Atilla Eroğlu1
1Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Departments of Pathology, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Departments of Family Medicine, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
4Departments of Internal Medicine, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11757
Amaç: Bu çalışmada özofagusun nadir görülen malign tümörleri olan bir grup hastanın özellikleri literatür eşliğinde tartışıldı.

Çalışma planı: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Bölümünde Ocak 2000 - Mart 2014 tarihleri arasında özofagus kanseri tanısı konulan 953 hasta içinden nadir primer malign özofagus tümörü olan 37 hasta (14 erkek, 23 kadın; ort. yaş 63.7±12.1 yıl; dağılım 20-87 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, histopatolojik tip, tümörün yerleşim yeri, uygulanan tedavi, tümör evresi ve sağ kalıma göre retrospektif olarak değerlendirildi. Tanı ve evreleme amacıyla özofagoskopi, tomografi, baryumlu özofagus grafisi, batın ultrasonografisi ve pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografi uygulandı.

Bulgular: Hastaların 19’unda adenoskuamöz hücreli karsinom, dokuzunda nöroendokrin hücreli karsinom, dördünde bazaloid skuamöz hücreli karsinom, ikisinde karsinosarkom, birinde mukoepidermoid karsinom, birinde adenoid kistik karsinom ve birinde leiyomyosarkom vardı. Sınırlı hastalık olmasından dolayı 19 hastaya özofajektomi uygulandı. Özofajektomi uygulanan hastalarda sağkalım oranı daha iyi idi (p<0.05).

Sonuç: Özofagusun nadir tümörleri, klinik özellikler bakımından özofagusun skuamöz hücreli karsinomu ve adenokarsinomu ile ortak özelliklere sahiptir. Bu tümörlerde, sağkalımı etkileyen en önemli faktör erken evrede uygulanan özofajektomidir.

Keywords : Adenoskuamöz karsinom; özofageal kanser; özofajektomi; nöroendokrin karsinom
Viewed : 7646
Downloaded : 1414