ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde mediastinal ve hiler lenf nodlarının pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesinde SUVmax eşiğinin önemi
Oya Yıldız 1, Ayten Kayı Cangır2, Dalokay Kılıç3, Cabir Yüksel2, Serkan Enön2, Hakan Kutlay2, Murat Akal2, Nezih Özdemir4, Şevket Kavukçu2, İlker Ökten2
1Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Başkent University, Adana Teaching and Medical Research Center, Adana, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.10982
Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de küçük hücreli dışı akciğer kanserinde mediastinal lenf nodlarının pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografi değerlendirmesinde standardize tutulum değeri için yeni bir eşik değeri belirlendi.

Çalışma planı: Kasım 2006 - Şubat 2010 tarihleri arasında pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografi uygulanan küçük hücreli dışı akciğer kanserli toplam 207 hasta prospektif olarak incelendi. Bu hastalardan pozitron emisyon tomografi sonrası invaziv evrelemesi yapılan 143 hasta (125 erkek, 18 kadın; ort. yaş 62.1 yıl; dağılım 39-85 yıl) çalışmaya alındı. Pozitron emisyon tomografinin duyarlılığı, seçiciliği, pozitif prediktif değeri, negatif prediktif değeri ve doğruluk oranları ≥2.5’lik bir maksimum standardize tutulum değeri eşik değeri ve yeni saptanan maksimum standardize tutulum değeri eşik değeri kullanılarak hesaplandı ve karşılaştırıldı.

Bulgular: Mediastinal lenf nodlarında maksimum standardize tutulum değeri eşik değeri 2.5 olarak kabul edildiğinde; duyarlılık, seçicilik, pozitif prediktif değer, negatif prediktif değer ve doğruluk oranları sırasıyla %45.3, %78.9, %55.8, %71 ve %66.4 idi. Metastatik lenf nodlarında yeni maksimum standardize tutulum değeri eşik değeri 4.8 olarak belirlendi. Yeni maksimum standardize tutulum değeri eşik değeri 4.8’e göre bu değerler sırasıyla; %39.6, %91.1, %72.4, %71.9 ve %72 idi. İki farklı maksimum standardize tutulum değeri eşik değeri kullanıldığında, sadece seçicilik oranları arasında anlamlı farklılık vardı (p=0.022).

Sonuç: Bu çalışmada mediastinal lenf nodlarının değerlendirilmesinde pozitron emisyon tomografinin duyarlılığı literatürde bildirilenlerden daha düşük idi. Bu durum ülkemizde tüberküloz gibi granülomatöz enfeksiyonların sık görülmesine bağlı olabilir. Pozitron emisyon tomografi sonuçları ülkelere göre değerlendirilmeli ve ülkemizde yapılacak çok merkezli çalışmalar ile özellikle mediastinal lenf nodu metastazı için yeni bir maksimum standardize tutulum değeri eşik değeri hesaplanmalıdır.

Keywords : Lenf nodu; küçük hücreli dışı akciğer kanseri; pozitron emisyon tomografi
Viewed : 8091
Downloaded : 1289