ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner sekestrasyonlarda cerrahi yaklaşım: 32 olgu ile kurumsal deneyim
Murat Özkan, Mehmet Ali Sakallı, Serkan Enön, Bülent Mustafa Yenigün, Cabir Yüksel, Murat Akal, Şevket Kavukçu, Ayten Kayı Cangır
Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13104
Amaç: Bu çalışmada, pulmoner sekestrasyonların cerrahi tedavisi hakkında deneyimlerimiz sunuldu.

Çalışma planı: Pulmoner sekestrasyon nedeniyle Ocak 1987 - Aralık 2015 tarihleri arasında cerrahi rezeksiyon uygulanan toplam 32 hasta (16 erkek, 16 kadın; ort. yaş 32.7±13.4 yıl; dağılım 4-61 yıl) incelendi. Hastalar demografik özellikleri, semptomlar, tanı yöntemleri, pulmoner sekestrasyonun tipi, yerleşim yeri ve vasküler özellikleri, rezeksiyon tipi, komplikasyonlar ve sonuçlara göre değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların %87.5’inde intralober, %12.5’inde ekstralober sekestrasyon saptandı. Intralober sekestrasyon hastaların %89.3’ünde alt lob, %10.7’sinde üst lob yerleşimli idi. Bütün ekstralober sekestrasyonlar sol hemitoraksta olmak üzere; %75’i hemitoraks tabanı, %25’i ise apeks yerleşimli idi. Hastaların %53.1’ine lobektomi, %25’ine kama rezeksiyon, %12.5’ine kütle eksizyonu, %9.4’üne segmentektomi uygulandı. Ameliyat sonrası komplikasyonlar üç hastada uzamış hava kaçağı, iki hastada yara yeri enfeksiyonu ve bir hastada ampiyem olmak üzere hastaların %18.8’inde gelişti. Mortalite izlenmedi. Ortanca takip süresi 42 ay (dağılım 3-105 ay) idi ve hastaların asemptomatik kaldığı saptandı.

Sonuç: Pulmoner sekestrasyon benign seyirli olmasına rağmen ciddi komplikasyonları nedeni ile hastalar asemptomatik olsa da çıkarılmalıdır. Bilgisayarlı tomografik anjiyografi pulmoner sekestrasyonlara yaklaşımda cerraha yol gösteren iyi bir tanı aracıdır.

Keywords : Bilgisayarlı tomografik anjiyografi, pulmoner sekestrasyon, cerrahi
Viewed : 8075
Downloaded : 1536