ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner alveoler proteinozis için tüm akciğer lavajı: Hala en güncel tedavi
Tunç Laçin1, Bedrettin Yıldızeli1, Emel Eryüksel2, Berrin Ceyhan2, Sait Karakurt2, Nural Bekiroğlu3, Turgay Çelikel2, Mustafa Yüksel2
1Departments of Thoracic Surgery, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Chest Diseases, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Departments of Biostatistics, Marmara University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13268
Amaç: Bu çalışmada, pulmoner alveoler proteinozlu hastalarda tüm akciğer lavajının lavaj öncesi ve sonrası kan gazı analizi değerlerindeki önemi değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 1998 - Mayıs 2010 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde girişimsel teknikler ile pulmoner alveoler proteinoz tanısı konulan dokuz hastanın (1 erkek, 8 kadın; ort. yaş 38.2 yıl; dağılım 29-60 yıl) verileri incelendi. Hastaların lavaj öncesi solunum fonksiyon testleri, lavaj öncesi ve sonrası kan gazı analizleri ve radyolojik görüntüleri değerlendirildi. Tüm hastalarda restriktif solunum paterni ve bozulmuş gaz değişimi tespit edildi ve tüm akciğer lavajı uygulandı.

Bulgular: Tüm akciğer lavajı sırasında majör komplikasyon görülmedi. Her akciğer 15-30 L serum fizyolojik solüsyonu ile yıkandı. Hastalar ortalama 2.6 gün (dağılım, 1-16 gün) entübe olarak yoğun bakım ünitesinde takip edildi. Ortalama yoğun bakım yatış süresi 3.5 gün (dağılım, 1-16 gün) idi. Bir hasta beşinci lavajından 16 gün sonra perkütan trakeostomi açılırken solunum durması nedeniyle kaybedildi. Lavaj sonrası oksijen parsiyel basıncı ve oksijen satürasyonlarının yükselmesi istatistiksel olarak anlamlı idi. Bütün hastalarda subjektif düzelme görüldü.

Sonuç: Deneyimimize göre, lavaj protokolüne tamamen uyulursa tüm akciğer lavajı güvenilir bir tekniktir. Lavaj sonrası semptomatik düzelme hızlıdır ve oksijenizasyon anlamlı düzeyde iyileşir.

Keywords : Hipoksi, pulmoner alveoler proteinoz, tüm akciğer lavajı
Viewed : 7383
Downloaded : 1630