ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greftleme sonrası atriyal fibrilasyonun öngörülmesinde troponin I'nın kullanılabilirliği
Nuray Altındeğer1, Abdullah Doğan1, Ahmet Bolukçu2, Ahmet Can Topçu2, Ufuk Çiloğlu2, Şebnem Albeyoğlu2, Hakan Kutlu2, Sabri Dağsalı2
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11620
Amaç: Bu çalışmada, kardiyak troponin I’nın koroner arter baypas greftleme sonrası yüksek riskli atriyal fibrilasyon gelişimini öngörebilme özelliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Eylül 2013-Kasım 2013 tarihleri arasında, hemodinamik olarak stabil ve ameliyat öncesi sinüs ritminde olan, elektif ve izole koroner arter baypas greftleme yapılan 74 ardışık hasta (65 erkek, 9 kadın; ort. yaş 62.1±9.5 yıl; dağılım 44-75 yıl) çalışmaya alındı. Kardiyak troponin I düzeylerini ölçmek için kan örnekleri, prospektif olarak ameliyattan bir gün önce ve bir sonraki gün alındı. Atriyal fibrilasyon elektrokardiyografi ile taburculuğa kadar her gün ve gerektiğinde kaydedildi. Hastalar, atriyal fibrilasyon grubu ve sinüs ritim grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Atriyal fibrilasyon 15 hastada (%20) tespit edildi. Atriyal fibrilasyon grubu ve sinüs ritim grubunun ortalama yaşları arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0.114). İki grup arasında kros-klemp süresi ve kardiyopulmoner baypas pompa süresi açısından anlamlı bir fark gözlenmedi (sırasıyla, p=0.861, p=0.468). Hipertansiyon, hiperlipidemi ve diabetes mellitus insidansı açısından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla p=0.225, p=0.385, p=0.318). Hastanede ve yoğun bakım ünitesinde yatış süresi açısından da iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla, p=0.929, p=0.186). Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası kardiyak troponin I düzeyleri, ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon gelişimi ile ilişkili bulunmadı (sırasıyla, p=0.763, p=0.336).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, koroner arter baypas cerrahisi yapılan hastalarda ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon gelişimi için kardiyak troponin I’nın kesin bir öngördürücü olmadığını göstermektedir.

Keywords : Atriyal fibrilasyon; koroner arter baypas greftleme; troponin I
Viewed : 6891
Downloaded : 1139