ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yüksek riskli hastalarda dikişsiz aort kapak replasmanının erken ve orta dönem sonuçları: Tek merkezli deneyimimiz
Safa Göde, Timuçin Aksu, Ersin Kadiroğulları, Aylin Demirel, Serdar Başgöze, Korhan Erkanlı, Mehmet Yeniterzi, İhsan Bakır
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12517
Amaç: Bu çalışmada kalsifik ileri aort darlığı olan yüksek riskli hastalarda dikişsiz biyoprotez aort kapak replasmanının erken ve orta dönem sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Temmuz 2014 - Temmuz 2015 tarihleri arasında üç tipten biri (3F Enable, Perceval S ve Edwards) kullanılarak dikişsiz biyoprotez aort kapak replasmanı yapılan 27 hasta (9 erkek, 18 kadın; ort. yaş 72.96±6.15 yıl; dağılım 62-85 yıl) çalışmaya alındı. Hastaların demografik verileri ve taburculuk sırasında, üçüncü ve altıncı ayda ekokardiyografi sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Onbir hastaya aort kapak replasmanı ile birlikte koroner arter baypas greftleme yapıldı. Ortalama total perfüzyon zamanı ve aortik kros klemp zamanı sırasıyla, 84.2±33.8 dakika ve 45.2±19.2 dakika idi. Hastaların takip ekokardiyografilerinde iyi hemodinamik performans ve düşük aortik gradiyent saptandı. Üçüncü ay ve sonrasındaki ekokardiyografilerde septum kalınlığı, taburculuk ekokardiyografisine kıyasla, anlamlı olarak azaldı (p=0.008). Hastaların biri protez kapak migrasyonu, biri de ileri paravalvüler kaçak gelişmesi nedeni ile tekrar ameliyat edildi. İki hasta ise kalp dışı nedenlerden dolayı 37. ve 81. günlerde kaybedildi.

Sonuç: İşlem sonrası erken dönemde migrasyon ve paravalvüler kaçak gibi kapağa bağlı komplikasyonlar görülebilmekle birlikte, dikişssiz aort kapak replasmanının total perfüzyon zamanını ve aortik kross klemp zamanını azaltması en büyük avantajlarındandır.

Keywords : Aort kapak replasmanı; mortalite; dikişsiz aort kapak
Viewed : 8263
Downloaded : 2569