ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kırmızı hücre dağılım genişliğinin karotis endarterektomi hastalarında belirleyici rolü
Nehir Sucu, Mehmet Kerem Karaca, Barlas Naim Aytaçoğlu, Murat Özeren, Rahime Akın
Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Mersin University, Mersin, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12586
Amaç: Bu çalışmada, kırmızı hücre dağılım genişliğinin karotis arter hastalığında bağımsız bir kardiyovasküler risk faktörü olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya Haziran 2011 - Haziran 2014 tarihleri arasında Kuzey Amerika Semptomatik Karotis Endarterektomi Çalışması kriterlerine göre ≥%50 karotis arter darlığı olan ve yakın zamanda geçici iskemik atak veya kısmen iyileşmiş serebrovasküler olay öyküsü olan 113 semptomatik hasta alındı. Hastalar tek başına günlük aktivitelerini yerine getirebiliyordu. Kontrol grubu bu kriterleri taşımayan 114 hastadan oluşuyordu. Tüm kan örnekleri, 12 saatlik açlığı takiben alındı. Çalışma grubu ve kontrollerin kırmızı hücre dağılım genişliği değerleri karşılaştırıldı. Ayrıca, çalışma grubunda kırmızı hücre dağılım genişliği değerlerinin kardiyovasküler risk faktörleri ve klinik özellikler açısından ilişkisi de değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma grubunda kırmızı hücre dağılım genişliği değerleri ve karotis arter darlığı arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Çalışma grubunda kırmızı hücre dağılım genişliği değerleri, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası klinik özellikler açısından anlamlılığa ulaşmadı.

Sonuç: Yüksek kırmızı hücre dağılım genişliği değerleri altta yatan biyolojik veya metabolik dengesizlik nedeniyle ikinci semptom olarak düşünülebilmesine karşın, bağımsız bir kardiyovasküler risk faktörü olduğu sonucuna varmak için daha kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır.

Keywords : Karotis arter darlığı; karotis endarterektomi; kırmızı hücre dağılım genişliği
Viewed : 6807
Downloaded : 1099