ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyak Semptom Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
Yasemin Özkan1, Sevinç Taştan2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12448
Amaç: Bu çalışmada Kardiyak Semptom Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği araştırıldı.

Çalışma planı: Bu metodolojik çalışmada ölçeğin dilsel eş değerliği incelendikten sonra geçerlik ve güvenirlik çalışması yapıldı. Ekim 2013 - Nisan 2014 tarihleri arasında, kardiyak cerrahi geçiren ve araştırmaya katılmayı kabul eden 150 hastaya “Kardiyak Semptom Ölçeği”, “Bireylerin Sosyodemografik ve Tıbbi Özelliklerine Yönelik Veri Toplama Formu” ve “Miyokard Enfarktüsü Boyutsal Değerlendirme Ölçeği” uygulandı. Kardiyak Semptom Ölçeği’nin her bir semptom için sıklık, şiddet, fiziksel aktiviteyi engelleme durumu ve yaşamdan zevk almayı engelleme durumu puanları ayrı ayrı değerlendirildi.

Bulgular: Tıbbi tanı ve tedavi sürelerine ilişkin özelliklerin dağılımına göre katılımcıların %74.7’si (n=112) koroner arter hastası idi. Kardiyak Semptom Ölçeği’nin her bir semptom için sıklık, şiddet, fiziksel aktiviteyi engelleme durumu ve yaşamdan zevk almayı engelleme durumu puanları ayrı ayrı değerlendirildi ve semptomların test-tekrar test Cronbach alfa değerleri 0.87-0.99 arasında bulundu.

Sonuç: Çalışma bulgularımız Kardiyak Semptom Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun Türk toplumunda geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Kardiyak Semptom Ölçeği’nin, kardiyak cerrahi geçiren hastaların semptomlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesinin yanı sıra, semptom yönetimi ve hemşirelik bakım sürecine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords : Kardiyak cerrahi; kardiyak semptom; güvenirlik; geçerlik
Viewed : 7267
Downloaded : 4583