ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kombine Mammaria Interna Grefti ile Yaygın Koroner Arter Revaskülarizasyonu
Cihat BAKAY, Atıf AKÇEVİN, Kaya SÜZER, Tufan PAKER, Halil TÜRKOĞLU, Belhhan AKPINAR, Aydın AYTAÇ, Cemi DEMİROĞLU
İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Haseki, İstanbul
Koroner revaskülarizasyonunda arteryel greftlerin üstünlüğü, arteryel greft uygulamalarında çeşitli alternatif metod arayışlarına yol açmıştır. Kliniğimizde de küçük bir safen ven parçası ile birleştirilen sağ ve sol mammaria interna arterleriyle ardsıra (sequantial) anastomoz tekniği kullanılarak tümüyle arteryel revaskülarizasyon uygulanmıştır. Toplam olarak 5 hastaya ardısıra 20 anastamoz (hasta başına ortalama 4 anastamoz) gerçekleştirilmiştir. Postoperatif komplikasyon olarak bir hastada revizyonu gerektiren kanama diğer bir hastada diyafragma disfonksiyonu görülmüştür. Hiçbir hastada elektrokardiyografik vya enzimatik değişikliklerle tespit edilebilen peroperatif miyokardial enfarktüs gelişmemiştir. Bütün hastalarda ortalama 10. postoperatif günde yapılan koroner angiografide tüm distal anastamozların açık olduğu görülmüştür. Postoperatif 3. ve 11. aylarda yapılan egzersiz tolerans testi tüm hastalarda iskemik açıdan negatif olarak mükemmel sonuç vermiştir. Bu tecrübeye dayanarak, bu metodun bypass cerrahisinde umut verici bir gelişme olabileceği kanısındayız.
Viewed : 11854
Downloaded : 2729