ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocukluk çağında sol ön inen arter ve sağ atriyum arasında koroner-kameral fistül: Olgu sunumu
Ünal Aydın, İsmihan Selen Onan, Onur Şen, Burak Onan, İhsan Bakır
Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12334
Koroner arter fistülleri koroner arterlerin sonlanma anormallikleridir. Sağ kalp boşluklarını tutan fistüller, sol kalp boşluklarını tutan fistüllerden daha sık görülmektedir. Koroner-kameral fistül oluşumu pediatrik hastalarda nadirdir. Hastalar genellikle asemptomatiktir ve eşlik eden semptomlar ileri yaşlarda görülebilir. Patoloji iki boyutlu ekokardiyografi, kalp kateterizasyonu ve bilgisayarlı tomografi ile tanılanır. Konjestif kalp yetersizliği, endokardit, miyokard iskemisi/enfarktüsü, pulmoner hipertansiyon ile koroner anevrizmaya sekonder rüptür ve embolizasyon riski nedeniyle, erken tedavi önerilmektedir. Bu yazıda, sol ön inen arter ve sağ atriyum arasında yerleşimli dev koroner arter fistülü olan ve cerrahi ile başarılı bir şekilde tedavi edilen 11 yaşında bir kız çocuğu sunuldu.
Keywords : Çocukluk çağı; koroner-kameral fistül; sol ön inen arter; sağ atriyum
Viewed : 6667
Downloaded : 1264