ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ Ventrikül Miyokard İnfarktüsünde EKG ve Radyonüklid Ventrikülografi
Gönül İREN, İsmail EREN, Vedat SANSOY, Afife BERKYÜREK, Nuran YAZICIOĞLU, Deniz GÜZELSOY, Cem’i DEMİROĞLU
İ. Ü. Kardiyoloji Enstitüsü

Çalışmamızda akut inferior miyokard infarktüsünde MUGA yöntemiyle saptanan ağır sağ ventrikül (SğV) duvar hareket bozukluğunu tanı kriteri kabul ederek V4R’nin sağ ventrikül miyokard infarktüsü’nü (SğV MI) göstermedeki değeri araştırıldı.

Bu amaçla inferior miyokard infarktüslü 19 hasta yoğun bakım ünitesine alınınca, 12 derivasyonlu EKG yanında V4R derivasyonu kaydedildi. V4R de 0,5 mm’nin üzerinde ST segment elevasyonu bulunması SğV MI’nün EKG kriteri olarak alındı. Infarktüsün 2 ve 5. günleri arasında, istirahatte MUGA yöntemiyle radyonüklid ventrikülografi yapıldı. Sol; sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonları (EF) ve SğV serbest duvar hareketleri değerlendirildi. SğV duvarında akinezi veya ağır hipokinezi bulunması SğV MI olarak kabul edildi.

Olgularımızda V4R nin SgV MI’nü gösterme duyarlılığı düşük (%45) bulunmakla birlikte, özgüllük %100 idi. V4R de ST segment elevasyonu bulunan olguların, hem sağ ventirül ejeksiyon fraksiyonları, hem de sağ ventrikül duvar hareket skoru diğer gruptan anlamlı olarak düşüktü (%45’e karşı %31) (p<0,002).

V4R’nin SğV MI tanısında özgül, ancak duyarlılıı düşük bir EKG parametresi olduğu sonucuna varıldı. Bu derivasyonun inferior miyokard infartüslü tüm olgularda kaydedilmesi ve ST segment elevasyonu saptandığında hastaların SğV MI kabul edilip tedavilerinin yönlendirilmesinin yerinde olacağı düşünüldü.

Viewed : 17144
Downloaded : 6417