ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Atriyal septal defektlerin transkateter yolla kapatılmasının sağ ventrikül fonksiyonel parametreleri üzerine etkileri
Öykü Tosun1, Ender Ödemiş2, Tunç Tunçer1, Hüsnü Fırat Altın1, Halil İbrahim Demir2, Alper Güzeltaş1
1Department of Pediatric Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Acıbadem University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12838
Amaç: Bu çalışmada atriyal septal defektlerin transkateter yolla kapatılmasının sistolik ve diyastolik sağ ventrikül fonksiyonları üzerindeki erken dönem etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Transkateter kapatma için uygun olan ve başarıyla uygulanan sekundum atriyal septal defektli 46 hasta (22 erkek, 24 kız; ort. yaş 102.9±20 ay; dağılım 61-178 ay) (çalışma grubu) ve 35 sağlıklı, yaş ve vücut kütle indeksi eşleştirilmiş çocuk (17 erkek, 18 kız; ort. yaş 104.2±21 ay; dağılım 60-180 ay) (kontrol grubu) prospektif olarak değerlendirildi. Transkateter kapatma işleminden önce ve işlemden 24 saat ve bir ay sonra ekokardiyografik inceleme yapıldı ve iki grubun sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular:Transkateter kapatma için 44 hastada Lifetech Ceraflex™, iki hastada Nit-occlud PFM kullanıldı. Kapatmadan önce, kapatmadan bir gün ve bir ay sonra çalışma grubunun ortalama triküspit anüler düzlem sistolik hareketi değerleri sırasıyla 17.5±1.9 mm, 19.1±2.6 mm ve 20.2±2.4 mm idi. Kontrol grubunun ortalama triküspit anüler düzlem sistolik hareketi değeri 20.4±2.3 mm idi. Her iki grupta kapatma işleminden bir gün ve bir ay sonra edinilen ortalama triküspit anüler düzlem sistolik hareketi değerleri arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Kapatmadan önceki ortalama triküspit anüler düzlem sistolik hareketi değerleri işlem sonrası birinci gün ve birinci aya göre anlamlı olarak daha düşük idi. Çalışma ve kontrol grupları arasında işlemden bir ay sonraki ortalama miyokardiyal performans indeksi değerleri açısından anlamlı bir fark yoktu. (p>0.05).

Sonuç: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, çalışma grubunda transkateter kapatma öncesi yüksek miyokardiyal performans indeksi ve düşük triküspit anüler düzlem sistolik hareketi değerleri düşük sağ ventrikül fonksiyonuna işaret etmektedir. Kapatma sonrası düşük miyokardiyal performans indeksi ve yüksek triküspit anüler düzlem sistolik hareketi değerleri atriyal septal defektlerin transkateter yolla kapatılmasının erken dönemde bile sağ ventrikül fonksiyonlarını iyileştirdiğini düşündürmektedir.

Keywords : Atriyal septal defekt; ekokardiyografi; sağ ventrikül fonksiyonu
Viewed : 6234
Downloaded : 1378