ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocukluk çağı aort koarktasyonu tamirinde kullanılan farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması
Murat Koç1, Mehmet Taşar1, Ömer Faruk Çiçek1, Sercan Tak1, Vehbi Doğan2, Hakan Aydın1, Ali Kutsal1
1Departments of1Cardiovascular Surgery, Dr. Sami Ulus Maternity and Children’s Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Departments of Pediatric Cardiology, Dr. Sami Ulus Maternity and Children’s Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12903
Amaç: Bu retrospektif çalışmada, kliniğimizde aort koarktasyonu nedeniyle uygulanan farklı cerrahi tekniklerin orta dönem sonuçları ve komplikasyonları sunuldu.

Çalışma planı: Ocak 2005 - Aralık 2013 tarihleri arasında aort koarktasyonu onarımı yapılan 106 hasta (61 erkek, 45 kız; ort. yaş 2.0±3.7 yıl; dağılım 2 gün-16 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş gruplarına göre dörde ayrıldı: yenidoğan (n=36, %34), infant (n=42, %39.6), 1-5 yıl (n=13, %12.2) ve >5 yıl (n=15, %14.2). Hastalara 122 cerrahi işlem uygulandı. Hastalar orta derece vücut soğutulmasını takiben (34-35 °C) sol posterolateral torakotomi yoluyla dördüncü kaburgalar arası aralıktan yapılan kesi ile ameliyat edildi.

Bulgular: Ortalama takip süresi 34±11 ay (dağılım 1-64 ay) idi. Hastaların %45.9’una uç uca anastomoz, %26.2’sine uzatılmış uç uca anastomoz, %22.1’ine yama ile plasti ve %5.7’sine greft interpozisyonu uygulandı. Takipte 16 hastada (%15.1) rekoarktasyon gelişti. Rekoarktasyon gelişen bütün hastalar altı aydan küçüktü. Rekoarktasyon yenidoğan yaş grubunda istatistiksel olarak anlamlı idi (%27.8’e karşın %7.5, p<0.05). Yenidoğan döneminde gelişen rekoarktasyonlara cerrahi, sonraki dönemde gelişenlere önce balon anjiyoplasti, sonra cerrahi uygulandı. Yirmi hasta (%18.8) erken ameliyat sonrası dönemde kaybedildi.

Sonuç: Yaş gruplarına göre cerrahi teknikler kıyaslandığında; uzatılmış uç uca anastomozun yenidoğan döneminde; uç uca anastomozun ise diğer yaş gruplarında daha yüksek oranda tercih edildiği görüldü. Rekoarktasyon ve mortalite oranları yenidoğan döneminde cerrahi uygulanan hastalarda daha yüksekti.

Keywords : Aort koarktasyonu; kalp cerrahisi; hipertansiyon; mortalite
Viewed : 7047
Downloaded : 1423