ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Özofagus kanserinde metal stent uygulamasının neden olduğu komplikasyonların tedavisi
Atilla Eroğlu, Yener Aydın, Bayram Altuntaş, Atila Türkyılmaz
Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.4456
Amaç: Bu çalışmada özofagus kanserli hastalarda uygulanan, kendi kendine genişleyen metal stentlere bağlı gelişen komplikasyonlar ve bu komplikasyonların tedavi yöntemleri sunuldu.

Çalışma planı: Çalışmaya kliniğimizde Ocak 2000 - Aralık 2014 tarihleri arasında 334 metal stent yerleştirilen 268 ameliyat edilemez özofagus kanserli hasta (140 erkek, 128 kadın; ort. yaş 64.4±16.3 yıl; dağılım 28-91 yıl) dahil edildi. Komplikasyon gelişen hastalar ve bu komplikasyonlar için benimsenen tedavi yaklaşımları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 365 komplikasyon görüldü. Otuz hastada majör komplikasyon [13 kanama (%4.8), 9 aspirasyon pnömonisi (%3.4), 3 trakeal kompresyon (%1.1), 2 perforasyon (%0.7) ve 3 özofagorespiratuvar fistül (%1.1)], 334 hastada minör komplikasyon [245 göğüs ağrısı (%91.4), 36 tümörün aşırı büyümesi (%13.4), bir tümörün içe doğru büyümesi (%0.4), 10 kısmi stent migrasyonu (%3.7), 8 stentin mideye düşmesi (%2.9), 12 gastroözofageal reflü (%4.5), 8 stentin yerleştirilememesi (%2.9), 5 hıçkırık (%1.9), 2 yabancı cisim hissi (%0.7), 2 stentin genişlememesi (%0.7), 1 granülasyon dokusu gelişimi (%0.4), 3 stentin gıda ile tıkanması (%1.1), 1 cilt erozyonu (%0.4)ve 1 stent kırılması (%0.4)] tespit edildi. Stent uygulaması öncesi ve sonrasında ortalama disfaji skoru sırasıyla 3.6 ve 2.4 idi. Stent uygulaması sonrası dört hastada (%1.5) mortalite gözlendi.

Sonuç: Özofageal stent uygulaması güvenli ve etkili bir yöntem olmasına rağmen birçok komplikasyona neden olmaktadır. Bu komplikasyonların nasıl tedavi edileceğini bilmek hastanın yaşam kalitesini artırıp morbidite ve mortaliteyi azaltabilir.

Keywords : Komplikasyon; özofagus kanseri; stent; tedavi
Viewed : 7399
Downloaded : 2420