ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ginkgo Biloba Ekstresinin Kardio Pulmoner Bypass Sonrası Gelişen Nöropsikolojik Değişikliklere Etkisi
M. Şah TOPÇUOĞLU, Hafize YALINIZ, Ali FEDAKAR, Alaaddin PEKEDİS, Bülent KISACIKOĞLU, Acar TOKCAN, *Ali ÖZEREN
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Nöroloji Anabilim Dalı
Kardiopulmoner bypass (KPB) sonrasında ortaya çıkan nörolojik ve nöropsikolojik değişiklikler üzerine "Ginkgo Biloba" ekstresinin etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır.

Elektif koroner bypass uygulanacak 20 olgu rastgele iki gruba ayrıldı. Preoperatif ve postoperatif nörolojik, nöropsikolojik muayene ve serebral kan akımını ölçmek için Transkranial doppler yapıldı ve skorlandı, Grup 1 (Çalışma grubu): On hastaya preoperatif 5 gün, postoperatif 7 gün süre ile ginkgo Biloba ekstresi 120 mg/gün olarak verildi. Grup 2 (Kontrol grubu): On hastaya ise ilaç verilmedi.

Her iki grupta preoperatif ve postoperatif nörolojik muayenede herhangi bir defisit saptanmamıştır.

Grup 1'de Kısa Kognitif Muayenede preoperatif ve postoperatif skorlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken, Grup 2'de bulunmuştur.

KPB'ın beyinde fokal veya multifokal bir hasardan çok global bir fonksiyon bozukluğuna yol açtığı, bunun sonucu olarak; kognitif bozuklukların ortaya çıktığı ve Gingko Biloba ekstresinin bu bozukluğun önlenmesinde alternatif bir ajan olabileceği görülmüştür.

Viewed : 14791
Downloaded : 4350