ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bebekler ve çocuklarda doğuştan aort kapak hastalıklarında Ross ve Ross-Konno ameliyatları
Ersin Erek1, Bahar Temur1, Dilek Suzan1, Selim Aydın1, Kürşad Öz2, İbrahim Halil Demir3, Ender Ödemiş3
1Departments of Cardiovascular Surgery, Acıbadem University Atakent Hospital, İstanbul, Turkey
2İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Departments of Pediatric Cardiology, Acıbadem University Atakent Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13555
Amaç: Bu çalışmada doğuştan aort darlığı olan çocuk hastalarda Ross ve Ross-Konno ameliyatının erken ve orta dönem sonuçları bildirildi.

Çalışma planı: Ocak 2011 - Aralık 2015 tarihleri arasında doğuştan aort darlığı ön tanısı ile Ross veya Ross-Konno ameliyatı yapılan toplam sekiz hasta (4 erkek, 4 kız; medyan yaş 4.5 yıl; dağılım, 3-17 yıl) retrospektif olarak incelendi. Kardiyopulmoner baypas ve kros-klemp süresi ve yoğun bakım ünitesi ve hastanede yatış süresi kaydedildi.

Bulgular: Yedi hastaya daha önce girişim uygulanmıştı [balon valvuloplasti (n=4), ventriküler septal defekt tamiri (n=1), aort kapak tamiri (n=1) ve aort koarktasyon tamiri (n=1)]. Beş hastaya Ross-Konno ameliyatı yapılırken, geri kalan üç hastaya Ross ameliyatı yapıldı. İki hastada ilave subaortik rezeksiyon ve bir hastada mitral kapak tamiri gerekli oldu. Erişkin boyutundaki hastaya Dacron kondüit ile pulmoner otogreft wrapping yapıldı. Mortalite ve majör morbiditeye rastlanmadı. Ortalama kardiyopulmoner baypas ve kross klemp süresi sırasıyla 234±6 ve 177±4 dk idi. İki hastanın sternumu sonradan kapatıldı. Medyan yoğun bakım ünitesi ve hastane kalış süreleri sırasıyla 4.5 ve 13.5 gün idi. Ortalama takip süresi, 29.3±15.6 ay (dağılım, 3 ay - 4 yıl) idi. Yalnızca iki hastada hafif ila orta düzeyde pulmoner kondüit darlığı vardı. Son takip vizitinde hiçbir hastada orta veya ciddi aort kapak yetmezliği görülmedi.

Sonuç: Çalışma bulgularımız, pulmoner otogreft ve pulmoner kondüit fonksiyonlarının orta dönem takipte çok iyi olduğunu göstermektedir. Bu bulgulara dayanarak, bebeklerde ve çocuklarda aort kapak replasmanı için Ross ve Ross-Konno ameliyatları, düşük mortalite oranları ile iyi birer seçenektir.

Keywords : Aort kapak darlığı; otogreft; doğuştan kalp hastalığı
Viewed : 6968
Downloaded : 1775