ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greftleme cerrahisinde pozitif ekspiryum sonu basıncın sağ ventrikül fonksiyonlarına etkisi
Melis Türker1, Aynur Camkıran Fırat1, Bahar Pirat2, Atilla Sezgin3, Arash Pirat1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13267
Amaç: Bu çalışmada koroner arter baypas grefleme yapılan hastalarda pozitif ekspiryum sonu basıncın benek takibi yöntemi ile sağ ventrikül fonksiyonlarına etkisi araştırıldı. Çalışma planı: Mayıs 2013 - Eylül 2013 tarihleri arasında koroner arter baypas greftleme yapılan toplam 20 hasta (17 erkek, 3 kadın; ort. yaş 59.7±10.5 yıl; dağılım 42-77 yıl) bu prospektif çalışmaya alındı. Mekanik ventilasyon sırasında sternotomi öncesi 5 cmH2O pozitif ekspiryum sonu basınç ile başlanarak beş dakikalık aralıklarla sırasıyla 10 ve 20 cmH2O pozitif ekspiryum sonu basınç uygulandı. Her basınç düzeyinde transözofageal ekokardiyografi ile sağ ventrikülün dört boşluk ve iki boşluk görüntüleri kaydedildi. Sağ ventrikül çapı ve hızı, boylamsal gerilme ve gerilme hızı ve sağ ventrikül fraksiyonel alan değişimi hesaplandı. Bulgular: Ameliyat sırası sistolik, diyastolik ve ortalama kan basınçları ile ortalama kalp hızı ölçümleri her üç pozitif ekspiryum sonu basınç düzeyinde benzerdi. Ortalama sağ ventrikül gerilme değerleri 20 cmH2O basınçta anlamlı düzeyde düşüktü (her ikisi için de p<0.001). Ortalama gerilme hızı 20 cmH2O basınçta, 5 cmH2O basınca kıyasla, anlamlı düzeyde düşüktü (p=0.03). Sağ ventrikül hızının pozitif ekspiryum sonu basınç artışı ile anlamlı oranda azaldığı saptandı (p<0.05). Ortalama sağ ventrikül fraksiyonel alan değişimi 5 ve 10 cmH2O basınçta (p=0.063) benzer iken, 20 cmH2O basınçta anlamlı olarak düşüktü (p=0.001). Ortalama sağ ventrikül çapı pozitif ekspiryum sonu basıncın artırılması ile azalırken, bu azalmanın 20 cmH2O basınçta anlamlı olduğu saptandı (p<0.01). Sonuç: Çalışma bulgularımız koroner arter baypas grefleme yapılan ve sağ ventrikül fonksiyonları normal olan hastalarda 5, 10 ve 20 cmH2O pozitif ekspiryum sonu basıncın hemodinamik verilerde anlamlı bir değişikliğe neden olmadığını; ancak 20 cmH2O pozitif ekspiryum sonu basıncın transözofageal ekokardiyografi ile değerlendirilen sağ ventrikül fonksiyonlarında azalmaya neden olduğunu göstermektedir.
Keywords : Koroner arter baypas greftleme; pozitif ekspiryum sonu basınç; sağ ventrikül fonksiyonu; benek takibi ekokardiyografisi
Viewed : 7072
Downloaded : 1608